สตง. ชี้เบิกจ่ายงบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2558-2561 มีปัญหา!

- Advertisment-

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตั้งข้อสังเกตการรายงานบัญชีเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างปี 2558-2561 แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายแผนงานไม่ตรงสถานะจริง และบันทึกระบบบัญชีไม่ถูกต้อง ทำให้ สตง. ไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานบัญชีได้ ด้านสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน​(ส.กทอ.) สั่ง สนพ. และ พพ. จัดทำข้อมูลรายงานสถานะโครงการที่อนุมัติจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึง 2561 พร้อมเร่งแก้ไขตามข้อสังเกตของ สตง. ให้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 เพื่อรายงานต่อที่ประชุม กพช. ต่อไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน​( Energy News Center-ENC​) รายงานว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ​ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 ผ่านมา โดย สตง.แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินประจำปีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. 2558-30 ก.ย. 2561 โดยระบุข้อสังเกตไว้ 3 ประเด็น ได้แก่

1. การแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายแผนงาน โครงการ ไม่ตรงกับสถานะที่เป็นจริง ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบความมีอยู่จริงและการใช้จ่ายเงินที่แท้จริงของแต่ละโครงการที่มีการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ ได้

- Advertisment -

2. การปิดโครงการและส่งคืนเงินเหลือจ่ายนั้น ทาง กองทุนฯ ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแผนงาน โครงการทั้งจำนวน แต่กองทุนฯ มีข้อมูลไม่ครบถ้วนในการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงิน และ 3. การบันทึกรายการบัญชีไม่ตรงตามระบบบัญชีกองทุนฯ ทำให้ สตง. ไม่สามารถหาวิธีตรวจสอบหลักฐานการสอบบัญชีปี 2558 ถึงปี 2561 เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายแผนงานโครงการที่ถูกต้อง เนื่องจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เบิกเงินกองทุนฯ รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินโครงการและนำเงินคงเหลือส่งคืนเมื่อสิ้นปีงบประมาณไม่ครบถ้วน อีกทั้งกองทุนฯ ไม่ได้ติดตามการสรุปผลการใช้จ่ายเงินดังกล่าว ส่งผลให้กองทุนไม่ทราบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของแต่ละโครงการ

นอกจากนี้ได้รายงานความคืบหน้า กรณีคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน​(ส.กทอ.) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเร่งแก้ไขการปิดบัญชีโครงการคงค้าง และการปิดบัญชีในภาพรวมของปีงบประมาณ 2557 ถึง 2561 นั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มี.ค.2564 คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติมอบหมายให้ ส.กทอ. และหน่วยงานผู้เบิก ได้แก่ สนพ. และ พพ. จัดทำข้อมูลรายงานสถานะโครงการที่อนุมัติจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึง 2561 และเบิกจ่ายเงินกองทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปีที่สิ้นสุดการเบิกจ่าย

รวมทั้งมอบหมายให้ ส.กทอ. เร่งดำเนินการให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานและการตัดสินใจ โดยให้มีการสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลสถานะโครงการหรือประเภทของรายงานที่ต้องการใช้จากคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของกองทุนฯ ทั้งนี้ ส.กทอ. ได้จัดทำแผนการดำเนินการเพื่อเร่งแก้ไขข้อสังเกตของ สตง. โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 และจะรายงานต่อที่ประชุม กพช. เพื่อทราบต่อไป

สำหรับงบกองทุนฯ ที่ได้รายงานต่อ สตง. ซึ่งเป็นงบระหว่าง 30 ก.ย. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2559 มีดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงินของกองทุนฯ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 กองทุนฯ มีสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 42,581.68 ล้านบาท 40,375.03 ล้านบาท 42,168.07 ล้านบาท และ 34,444.49 ล้านบาท ตามลำดับ

2. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ปี 2558 และ ปี 2560 กองทุนฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 5,248.19 ล้านบาท และ 1,802.80 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่ ปี 2559 และ ปี 2561 กองทุนฯ มีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 2,207.24 ล้านบาท และ 7,722.62 ล้านบาท ตามลำดับ
และ 3. งบกระแสเงินสด ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 และ ปี 2561 กองทุนฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 17,344.42 ล้านบาท 14,467.37ล้านบาท 16,162.16 ล้านบาท และ 32,659.45 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี 2564 วงเงิน 6,500 ล้านบาท ขณะนี้ ส.กทอ. อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมโครงการเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) กองทุนอนุรักษ์ฯ ภายในเดือน พ.ค. 2564 โดยวงเงินโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 6,500 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ โครงการประเภททั่วไป ได้ปิดรับข้อเสนอไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2564 และโครงการของกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 2,400 ล้านบาท จะปิดยื่นข้อเสนอในวันที่ 31 มี.ค. 2564

Advertisment