สกนช.ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ​โปร่งใส​ ปี 2566 ได้อันดับดีขึ้น

- Advertisment-

สกนช.ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปี 2566 ได้อันดับที่ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า​ โดยอยู่ในอันดับที่​ 4​ ​จาก​ ​9​ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สกนช. ได้รับการประเมิน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 93.39 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเป็นอันดับที่ 4 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานทั้งหมด 9 หน่วยงาน และเป็นอันดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2565 ที่เคยอยู่ในอันดับที่ 9 และคะแนนเฉลี่ยปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 11 ของหน่วยงานสังกัดองค์การมหาชน จากทั้งหมด 59 หน่วยงาน โดยเป็นอันดับที่ดีขึ้นจากปีงบประมาณก่อน ซึ่งเคยอยู่อันดับที่ 55

ทั้งนี้ ITA จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ แต่ละหน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเอง
ในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานต่อไป โดยหลักเกณฑ์ การผ่านผลประเมินต้องมีคะแนนในภาพรวม 85 คะแนนขึ้นไปจาก 100 คะแนน

- Advertisment -

สำหรับสถิติผลการประเมินในรอบ 5 ปี ของ สกนช. ที่ผ่านมา เป็นดังนี้ ปี 2562 ได้รับคะแนน 87.18 ปี 2563 ได้รับคะแนน 90.94 ปี 2564 ได้รับคะแนน 84.38 ปี 2565 ได้รับคะแนน 83.12 ซึ่งคะแนนที่ได้รับในปีนี้ คือ ปี 2566 อยู่ที่ 93.39 จัดอยู่ในเกณฑ์ดี

Advertisment

- Advertisment -.