สกนช.ประกาศ No Gift Policy ปี 66 เปิดหลักปฏิบัติป้องกันการทุจริต

- Advertisment-

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) นำโดยนายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการ สกนช. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “No Gift Policy” เพื่อให้บุคลากรขององค์กรทุกคนงดรับ – งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ตามโครงการปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2566 ช่วยรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติในการทำงานด้วยความจริงใจ ยึดถือความถูกต้อง ไม่หวังสิ่งตอบแทน มีหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บุคคลภายนอกเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจในการปฏิบัติงาน

No Gift Policy ถูกหน่วยงานภาครัฐนำมาประกาศใช้ต่อเนื่องในระยะหลายปีมานี้ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง และเสริมสร้างค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เป็นการป้องกันช่องทางการรับผลประโยชน์ที่อาจนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ได้กำหนดกิจกรรมปฏิรูปสำคัญที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการดำเนินการในทางปฏิบัติของนโยบาย No Gift Policy ประกอบด้วย

- Advertisment -
  • โดยออกประกาศเป็นทางการและลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตว่า จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยต้องประกาศเป็นประจำทุกปี
  • โดยจัดประชุม หรือสัมมนา ถ่ายทอด มอบนโยบาย เพื่อสร้างจิตสำนึก หรือวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
  • โดยมีการประเมินผล และรายงานผลตามนโยบาย ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัด (KPI) ด้านการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปี 2566 โดยเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นแนวทางการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

Advertisment

- Advertisment -.