ลุ้นผู้แทนสายเอ็นจีโอ อธิการบดี ร่วมสรรหา กรรมการ กกพ.แทน 3 คนที่ถูกจับสลากออก

- Advertisment-

สำนักงาน กกพ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการสรรหา กกพ.ในส่วน “เอ็นจีโอ” และ “อธิการบดี” เพื่อร่วมสรรหาผู้ที่จะมาเป็นกรรมการ กกพ. 3 คน แทน อรรชกา, ชาญวิทย์ และพีระพงษ์​ ที่ถูกจับสลากออก โดย หนึ่งใน​กรรมการ กกพ.ที่สรรหาเข้ามาใหม่ จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านกิจการก๊าซธรรมชาติ ตามที่กฏหมายระบุ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่าสำนักงาน กกพ. ขอแจ้งผลสรุปการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ (NGOs) และผู้แทนอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสิทธิรับการคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ดังนี้
รายชื่อองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและรายชื่อผู้แทนองค์กร ประกอบด้วย
ชื่อองค์กร ชื่อผู้แทน

 1. มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นายวิจารย์ สิมาฉายา
 2. สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านอยุธยา นายสมศักดิ์ สันธินาค
 3. สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน นายศรีสุวรรณ จรรยา
 4. สมาคมองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ รายชื่ออธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีสิทธิรับการคัดเลือก ประกอบด้วย
  1. รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้มีหนังสือเชิญผู้มีอำนาจขององค์กร หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงาน กกพ. และในส่วนของผู้แทนของอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ทางสำนักงาน กกพ. ได้ส่งหนังสือเพื่อให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจลงคะแนนเสียงใน
ใบลงคะแนน เพื่อเลือกผู้แทนตามรายชื่อของผู้ที่มีสิทธิรับการคัดเลือก โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุดไว้ที่สำนักงาน กกพ. และเว็บไซต์ของสำนักงาน www.erc.or.th ต่อไป

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน ( Energy​ News Center-ENC )​ รายงานว่า ในส่วนของคณะกรรมการสรรหาส่วน “เอ็นจีโอ” ผู้สมัครทั้ง 4 คนที่ผ่านคุณสมบัติ จะต้องลงคะแนนเลือกกันเอง โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเพียงคนเดียว จะได้เป็นตัวแทน ในส่วนของผู้แทนอธิการบดี ที่จะเป็นการวัดบารมีระหว่าง มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย ที่สมัครเข้ามา 2 คน จะมาจากการลงคะแนนเลือกของอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ตามที่ สำนักงาน กกพ.มีหนังสือเชิญชวนให้ลงคะแนน

โดยคณะกรรมการสรรหาในสายเอ็นจีโอและอธิการบดี จำนวน 2 คน จะไปรวมกับคณะกรรมการสรรหาคนอื่นๆ ที่มาจาก ผู้แทนของสภาอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ผู้แทนจากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์​ และจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอีก 4 คน ( จากอดีตปลัดกระทรวงพลังงาน หรือ กระทรวงการคลัง หรือ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ​และสังคมแห่งชาติ)​
รวมเป็นคณะกรรมการสรรหาจำนวน 8 คน

ทั้งนี้คาดว่ารายชื่อคณะกรรมการสรรหาทั้ง 8 คนจะนำเสนอให้ คณะรัฐมนตรี​เห็นชอบ ภายในเดือน สิงหาคม นี้ จากนั้น ทางสำนักงาน กกพ.จะได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แทนกรรมการ 3 คนที่ถูกจับสลากออก คือ นาง อรรชกา สีบุญเรือง นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และนายพีระพงษ์​ อัจฉริยชีวิน ที่จะทำงานวันสุดท้ายในวันที่ 30 ก.ย.64

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 3 คนที่ได้รับการสรรหาเข้ามาใหม่ จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี และ อย่างน้อย 1 ใน 3 คนที่จะสรรหาเข้ามาใหม่ จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการก๊าซธรรมชาติ แทนนายพีระพงษ์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด

Advertisment

- Advertisment -.