รู้ผลใครเป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ.คนใหม่ ภายใน เม.ย.67 นี้

- Advertisment-

สำนักงาน กกพ.นัดสัมภาษณ์พร้อมเปิดให้แสดงวิสัยทัศน์ 4  ผู้สมัครตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ.วันที่ 25 มีนาคม 2567 นี้ พร้อมประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือนเมษายน 2567

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center -ENC) รายงานว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67 และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 11/2567 (ครั้งที่ 896) วันที่ 6 มี.ค. 67 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยการประเมินจากเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ โดยมีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการประเมิน (เรียงลำดับตามตัวอักษร) ดังต่อไปนี้

   1. นายกัลย์ แสงเรือง

- Advertisment -

   2. นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์

   3. นางสาวรังสิมา พักเกาะ

   4. นายเอกรินทร์ วาสนาส่ง

  โดย สำนักงาน กกพ. จะจัดการเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ต่อ กกพ. ของผู้สมัครที่ผ่านการประเมินขึ้นในวันที่ 25 มี.ค. 67 และจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือนเมษายน 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ www. erc.or.th ต่อไป

Advertisment