รวมพลัง ‘สื่อท้องถิ่น’ ภาคเหนือ เรียนรู้ เข้าใจ เรื่องพลังงานไฟฟ้าจากขยะ กับโครงการ Waste Side Story

- Advertisment-

สื่อมวลชนท้องถิ่น จากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำปาง จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อท้องถิ่นต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste Side Story Camp) ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 ดำเนินการโดยศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562

โดยสื่อมวลชนท้องถิ่น ได้ร่วมระดมพลังสร้างสรรค์คอนเทนต์ เพื่อสื่อสารถึงคนในชุมชนและท้องถิ่น ให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน พร้อมเป็นตัวกลางรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นต้นทางของการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

 

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.