รมว. พลังงานเปิดรับข้อเสนอกลุ่ม ERS

- Advertisment-

รมว.พลังงาน เปิดรับข้อเสนอ ERS 6 ประเด็น ชี้พร้อมสนับสนุนเรื่องที่สอดคล้องนโยบาย เช่น สนับสนุนเชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานหมุนเวียน และบางประเด็นจะนำมาพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ กลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน (ERS)  นำโดย ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธาน ERS และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงานอีกหลายท่าน ที่กระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ถือเป็นการเปิดรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศ ช่วยปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

“ผมพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อปรับบทบาทและเปลี่ยนมิติด้านพลังงานของประเทศให้เป็นประโยชน์กับประชาชน ซึ่งข้อเสนอของ ERS ทั้ง 6 ประเด็นเป็นเรื่องสำคัญ บางเรื่องผมคิดว่าสอดคล้องกับนโยบายพลังงานที่ตอบโจทย์การดูแลรากหญ้า เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยและชุมชน ส่วนบางเรื่องผมยินดีจะนำมาพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอีกครั้ง”

- Advertisment -

สำหรับประเด็นที่รมว.พลังงาน สนับสนุนและขับเคลื่อน อาทิ มาตรการส่งเสริมระบบเชื้อเพลิงชีวภาพ การส่งเสริมและใช้ประโยชน์จากผลผลิตเกษตร อาทิ ปาล์มน้ำมัน นำกลไกพลังงานยกระดับราคาพืชผลเกษตร แต่ควรสกัดการลักลอบนำเข้า การลงทะเบียนพื้นที่ปลูกปาล์ม และพัฒนามาตรฐานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เป็นต้น ส่วนเรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้น เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการภาคประชาสังคมเพื่อปฏิรูป

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะด้านนโยบายพลังงานของกลุ่ม ERS ทั้ง 6 ประเด็นประกอบด้วย 1. การปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น 2. สำรวจ พัฒนา และจัดหาแหล่งพลังงานในประเทศ ลดการนำเข้า สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 3. ลดการแทรกแซงและแสวงหาผลประโยชน์ในกิจการพลังงานที่รัฐถือหุ้นเพื่อสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด 5. เพิ่มการแข่งขันและประสิทธิภาพในธุรกิจพลังงาน และ 6. กระบวนการกำหนดนโยบายให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปด้านพลังงานและเพิ่มบทบาทภาคประชาสังคม

Advertisment