ยื่นข้อเสนอ6ด้านถึง “สนธิรัตน์” ผลักดันนโยบายพลังงานยุคDisruption

- Advertisment-

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ยื่นข้อเสนอ 6 ด้าน ต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ผลักดันปรับโครงสร้างกิจการพลังงานรับมือยุคเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี่อย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology ) โดยยกนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน เป็นตัวอย่างการสร้างการมีส่วนร่วมที่ดีของรัฐบาล และจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในการสร้างโรงไฟฟ้าตามพื้นที่ต่างๆ ได้

วันนี้ (13 ก.ย.62) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ซึ่งนำโดย นาย พรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปฯ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้เปิดให้ทางกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืน(ERS) และเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.) เข้าร่วมหารือและยื่นข้อเสนอ

โดยนายสนธิรัตน์ กล่าวภายหลังการหารือว่า ในภาพรวมทั้งกระทรวงพลังงานและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานมีความเห็นในทิศทางที่ตรงกันในการปฏิรูปพลังงานด้านต่างๆ และพร้อมที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การวางวิสัยทัศน์พลังงานของประเทศให้ถูกต้อง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการพลังงานที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น จึงต้องเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันเพื่อรับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงได้มากขึ้น

- Advertisment -

สำหรับสาระสำคัญ 6 ด้านที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานได้นำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สรุปได้ดังนี้

-ด้านบริหารจัดการ เสนอให้ปฏิรูปองค์กรตั้ง OSS หรือหน่วย One Stop Service มีศูนย์กลางขออนุญาตตั้งโรงไฟฟ้าเพียงจุดเดียว การพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานแห่งชาติ โดยตั้งเป็นองค์กรอิสระเพื่อรวบรวมข้อมูลพลังงานที่ถูกต้อง สร้างความน่าเชื่อถือให้กับภาคประชาชน รวมถึงการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพราะที่ผ่านมาการวางแผนมาจากหน่วยงานรัฐเป็นหลัก ซึ่งแนวนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนของกระทรวงฯ ถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของรัฐบาลที่ดี และจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในการสร้างโรงไฟฟ้าตามพื้นที่ต่างๆ ได้

-ด้านไฟฟ้า เสนอให้บูรณาการการดำเนินงานและการลงทุนของ 3 การไฟฟ้าร่วมกันภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนด้านการลงทุนอันจะเป็นต้นทุนกระทบมายังผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่งเรื่องนี้ได้มีความคืบหน้าบ้างแล้ว  โดยกระทรวงพลังงานได้ตั้งคณะทำงานและเริ่มหารือเรื่องระบบสายส่ง Grid Modernization รวมถึงการลงทุนของ 3 การไฟฟ้าร่วมกันแล้ว

-ด้านปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี เสนอนโยบายส่งเสริมการเปิดการแข่งขันเสรีกิจการก๊าซเพื่อสร้างโอกาสให้ไทยเป็นฮับในภูมิภาค พร้อมทั้งสนับสนุนการทดลองดำเนินงานภายใต้ Sandbox

-ด้านพลังงานทดแทน เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมบูรณาการระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม้โตเร็วสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล

-ด้านอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เสนอผลักดันร่างกฎกระทรวงเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) ให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ทันภายในปี 2562

-ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน เสนอตั้งคณะกรรมการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยกำหนดเป้าหมายให้เป็นระบบ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันทั้งกระทรวงคมนาคม อุตสาหกรรม คลัง และพลังงาน รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

Advertisment