ยังไม่สรุปหลักเกณฑ์รับซื้อไฟโรงไฟฟ้าชุมชน ตั้งคณะอนุฯลุยจัดทำรายละเอียดอีกรอบ

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ซึ่งประชุมนัดแรกในวันนี้ (17ก.พ.2563) ยังไม่ได้ข้อสรุปในรายละเอียดหลักเกณฑ์เพื่อนำไปสู่การออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนได้ โดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาช่วยจัดทำหลักเกณฑ์ ที่จะต้องนำเสนอกลับมาให้คณะกรรมการพิจารณาอีกรอบ

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกพช. ลงนามแต่งตั้ง โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ซึ่งประชุมนัดแรกในวันนี้ (17ก.พ.2563) ยังไม่สามารถมีข้อสรุปในรายละเอียดหลักเกณฑ์เพื่อนำไปสู่การออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนได้  แม้ว่าจะมีการหารือในเรื่องดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการมาหลายครั้งก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ ขึ้นมาจัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์ให้มีความรอบคอบ เพื่อนำกลับมาเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะส่งต่อ ไปยังคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกเป็นประกาศหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าต่อไป

แหล่งข่าวกล่าวว่า  ยังมีประเด็นในรายละเอียดอีกหลายเรื่องที่ต้องตัดสินใจให้เกิดความชัดเจน เช่น ราคาเชื้อเพลิงที่จะรับซื้อ ทั้งในส่วนที่เป็นน้ำเสีย  พืชพลังงาน เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในโรงไฟฟ้าชีวมวล  การทำเกษตรพันธสัญญา ระหว่างผู้ลงทุนโรงไฟฟ้ากับเกษตรกรผู้ปลูก ที่มอบให้ สำนักงานอัยการสูงสุด ไปดูในรายละเอียด ให้เกิดความเป็นธรรม กับทุกฝ่าย  บนพื้นฐานสำคัญ ที่จะให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน

- Advertisment -

ประเด็นเรื่องของน้ำเสีย ที่ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า ว่าจะเปิดให้กับน้ำเสียจากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือจาก ปาล์มน้ำมัน หรือมันสำปะหลังหรือไม่   รวมทั้งการเปิดให้นำเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงาน เช่น โมลาส  ใบอ้อย มาเป็นวัตถุดิบในโรงไฟฟ้าชุมชน  ว่าจะเปิดกว้างแค่ไหนอย่างไร

สำหรับประเด็นการเปิดทางให้กลุ่มโรงงานน้ำตาลที่ชนะประมูลโครงการSPP Hybrid Firm เมื่อเดือนส.ค.2560 และยังไม่ได้ขายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ สามารถที่จะปรับขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ในกลุ่ม Quick Win ที่มีอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงกว่าเดิม ได้หรือไม่นั้น   ที่ประชุมยังไม่ได้มีการหารือกัน

Advertisment

- Advertisment -.