มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ บี.กริม จัดพิธีมอบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ประจำปี 2566 แก่นักศึกษาพยาบาล 1,060 ทุน

- Advertisment-

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ บี.กริม จัดพิธีมอบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ประจำปี 2566 แก่นักศึกษาพยาบาล 1,060 ทุน พร้อมจัดอบรม “โครงการค่ายตามรอยสมเด็จย่า” รุ่นที่ 5 มุ่งพัฒนานักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่ ร่วมสืบทอดเจตนารมณ์ทางวิชาชีพพยาบาล ตามรอยสมเด็จย่า

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์ เป็นประธานจัดพิธีมอบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 1,060 ทุน รวมเป็นเงิน 10,600,000 บาท และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีก 8 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่มอบทั้งสิ้นในปีนี้ 11,350,000 บาท เพื่อมุ่งสืบสานพระปณิธานและเจตนารมณ์ทางวิชาชีพพยาบาลตามรอยสมเด็จย่า และส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาของอาชีพพยาบาล เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชน สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระราชูปถัมภ์

- Advertisment -

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ ตามวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิฯ ที่มุ่งให้การสนับสนุนทุนแก่นักศึกษาพยาบาล เพื่อสืบทอดอุดมการณ์วิชาชีพพยาบาลที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เสียสละ และยึดถือประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมบุคลากรพยาบาลให้มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และด้านจริยธรรม เป็นที่พึ่งพาของผู้ป่วยได้ พร้อมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป โดยปีนี้มูลนิธิฯ ได้มอบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ดังนี้     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 30 แห่งทั่วประเทศ เป็นจำนวน 840  ทุน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 80 ทุน วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จำนวน 80 ทุน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ จำนวน 40 ทุน และวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จำนวน 20 ทุน

คุณพวงเพชร บุญสาย เลขานุการมูลนิธิฯ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2523 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อมาในปี 2533 เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ 90 พรรษา มูลนิธิฯ จึงได้ริเริ่มจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ชื่อ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” เป็นเงินทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านการพยาบาลให้กับนักศึกษาพยาบาล ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 จนจบหลักสูตร 4 ปี

เริ่มแรกในปี 2533 ได้มอบทุนการศึกษาทุนละ 5,000 บาทต่อปี ต่อมาเพิ่มเป็นทุนละ 8,000 บาท ในปี 2550 และในปี 2562 เป็นต้นมาเพิ่มเป็นปีละ 10,000 บาท โดยวิทยาลัยพยาบาลเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาตามคุณสมบัติที่มูลนิธิได้ระบุไว้ ซึ่งผู้ได้รับทุนไม่มีภาระผูกพันที่ต้องใช้เงินทุนคืน  

นอกจากมอบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” แก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแล้ว ในปี 2562 มูลนิธิได้เริ่มมอบทุนการศึกษาแก่ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และในปี 2565 มูลนิธิฯ ได้อนุมัติทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้กับ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ อีกหนึ่งแห่ง เพื่อส่งเสริมการผลิตพยาบาลให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีก 8 แห่ง

คุณพวงเพชร กล่าวว่า ตลอด 32 ปีที่ผ่านมา มีผู้ได้รับ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ไปแล้ว 7,934 ทุน เมื่อรวมกับการมอบทุนในปีนี้อีก 1,060 ทุน จะเป็นทุนที่ได้มอบทั้งสิ้น 8,994 ทุน มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 1,657 ราย นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้สนับสนุนองค์กรการกุศลที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงห่วงใยเป็นพิเศษ โดยมอบเงินอุดหนุนเป็นประจำทุกปีแก่ มูลนิธิสงเคราะห์ตำรวจตระเวณชายแดน มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ มูลนิธิชีวิตใหม่ และมูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อนจังหวัดลำปาง รวมทั้งได้สนับสนุนสมาคมและองค์กรการกุศลอื่นๆ เช่น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ และสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี โดยในปีนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรการกุศล 10 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

นอกเหนือจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ยังจัดกิจกรรม “ค่ายตามรอยสมเด็จย่า” รุ่นที่ 5 จำนวน 113 คน ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี เพื่ออบรมนักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่ ก่อนจะออกไปปฏิบัติงานจริง ให้ได้เรียนรู้แนวคิด ความเสียสละ และการมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ทางวิชาชีพพยาบาล ทั้งเพื่อส่งเสริมบุคลากรพยาบาลให้มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และด้านจริยธรรม เป็นที่พึ่งพาของผู้ป่วยได้

โครงการค่ายตามรอยสมเด็จย่า ริเริ่มขึ้นในปี 2559 โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิฯ และ บี.กริม จัดอบรมให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ที่ได้รับ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” ให้มาเข้าค่ายในกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่จะออกไปปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษา ก่อนหน้านี้ โครงการฯ มีการจัดอบรมมาแล้ว 4 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 271 คน แต่ต้องงดการจัดกิจกรรมไปในช่วงปี 2563-2565 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ก่อนจะกลับมาจัดอีกครั้งในปีนี้

สำหรับ “โครงการค่ายตามรอยสมเด็จย่า” รุ่นที่ 5 ตลอด 3 วันที่ผ่านมา ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ สร้างเครือข่ายนักศึกษาพยาบาลผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ตลอดจนอุมการณ์ตามรอยสมเด็จย่า เพื่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.