ภารกิจที่ไม่มีวันหยุด : การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

- Advertisment-

 การเปิดให้สำรวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งใหม่ในประเทศไทย เกิดขึ้นในปี พศ. 2550 จนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า 16 ปีแล้ว ทำให้การเปิดประมูลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่ 24 เป็นภารกิจที่ประสบความสำเร็จในรอบ 16 ปีเลยก็ว่าได้ แม้จะมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มา  

โดยหลังจากที่มีบริษัทผู้สนใจยื่นประมูล กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ได้พิจารณาคำขอสิทธิสำหรับแปลงสำรวจปิโตรเลียมรอบที่ 24 โดยยึดหลักความโปร่งใสและผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ รวมทั้งพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ตลอดจนข้อเสนอทางด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนให้ภาครัฐ และได้นำเสนอต่อกระทรวงพลังงาน   เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ปตท.สผ.อีดี) และ บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลในการยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย ครั้งที่ 24

และเมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ได้จัดพิธีลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับบริษัทผู้ได้รับสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย ครั้งที่ 24 จำนวน 3 แปลง โดยบริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ปตท.สผ.อีดี) เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/65  และ G3/65 ขนาดพื้นที่รวม 20,133.87 ตารางกิโลเมตร และบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65 ขนาดพื้นที่ 15,030.14 ตารางกิโลเมตร

- Advertisment -

ทั้งนี้ การให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่ของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงในการจัดหาเชื้อเพลิงธรรมชาติจากแหล่งภายในประเทศ และการลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตครั้งนี้ นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศในระยะยาวอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังนับว่าเป็นหนึ่งในมาตรการในการช่วยขับเคลื่อน และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศจากธุรกิจต่อเนื่องอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม อาทิ ธุรกิจเกี่ยวกับการสร้างแท่นผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจภาคขนส่งรวมถึงธุรกิจร้านอาหาร โรงแรมอีกด้วย

ในอนาคต สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยจะมีเสถียรภาพและความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น มีปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ผลิตในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากแหล่งเดิมในปัจจุบัน และแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่

แม้จะต้องรอเวลาถึง 16 ปี ถึงมีการเปิดประมูลรอบใหม่ แต่ในความเป็นจริงนั้น การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมถือเป็นภารกิจที่ไม่มีวันหยุด แม้จะเสร็จสิ้นภารกิจสัญญาแบ่งปันผลผลิตครั้งนี้ไปแล้ว แต่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ยังมีภารกิจในการศึกษาค้นหาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆ ทั้งบนบกและในทะเลอ่าวไทยสำหรับเปิดประมูลสำรวจและผลิตในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

Advertisment