พลังงาน เตรียมเปิดรับข้อเสนอ “โครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2567” วงเงิน 5 พันล้าน ในเดือน ก.ค. นี้

- Advertisment-

คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เตรียมเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ และรัฐบาล เปิดรับข้อเสนอ “โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2567” วงเงิน 5,000 ล้านบาท  คาดเปิดได้ในเดือน ก.ค. 2567 นี้ ขณะที่โครงการฯ ปี 2566 จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการอนุมัติแม้แต่โครงการเดียว แม้จะเปิดรับสมัครไปตั้งแต่ปี 2565 แล้วก็ตาม ส่อแววยกเลิกโครงการฯ ปี 2566 เดินหน้าแค่โครงการฯ ปี 2567 เท่านั้น

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไข “การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2567” และเตรียมเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ ,คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาการเปิดรับ “ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ปี 2567” ต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดได้ประมาณเดือน ก.ค. 2567

สำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ปี 2567 ดังกล่าว จะจัดสรรงบทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท แต่จะดำเนินการอย่างรัดกุม โดยมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจให้ผู้ขอรับการสนับสนุนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น เช่น กองทุนฯ ให้งบส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งให้ผู้ขอรับการสนับสนุนออกเอง หรือ กองทุนฯ ให้งบในการติดตั้งอุปกรณ์ เช่น โซลาร์เซลล์ ส่วนผู้ขอรับการสนับสนุนต้องติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินโครงการมีส่วนร่วมและเกิดความเป็นเจ้าของมากขึ้น ดังนั้นกองทุนฯ อาจปรับเปลี่ยนการสนับสนุน โดยไม่ให้งบประมาณเต็ม 100% เหมือนในอดีต  

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามในส่วนของ “โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2566” จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการแต่อย่างใด แม้จะผ่านกระบวนการเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ และกลั่นกรองโครงการมาระดับหนึ่งแล้วก็ตาม เนื่องจากเป็นโครงการที่ดำเนินการมาก่อนที่รัฐบาลชุดปัจจุบันจะเข้ามาบริหารประเทศ ประกอบกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีข้อสังเกตแนะนำให้อนุกรรมการกองทุนฯ กลับมาทบทวนเงื่อนไขโครงการฯ ปี 2566 ใหม่ ว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่

ดังนั้นคณะอนุกรรมการกองทุนฯ จึงกำลังอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาว่าจะตัดโครงการฯ ปี 2566 ออกหรือไม่ และเปิดรับเฉพาะโครงการฯ ปี 2567 โดยให้ผู้ที่สนใจทุกรายสามารถเข้ายื่นข้อเสนอได้ตามเงื่อนไข หรือ จะเดินหน้าโครงการฯ ปี 2566 คู่ขนานไปกับโครงการปี 2567  แต่ต้องกลับมาพิจารณาว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังมีความพร้อมดำเนินงานอยู่หรือไม่ รวมทั้งต้องให้ยื่นข้อมูลด้านการดูแลรักษาโครงการ เพิ่มเติม เนื่องจากเงื่อนไขโครงการฯ ปี 2566 เดิมไม่ได้ระบุเอาไว้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า สำหรับ “โครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ประจำปี 2566” ที่มีปัญหานั้น ที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้เคยประกาศเปิดรับข้อเสนอ “โครงการฯ ปี 2566” โดยแบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบแรกเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ  ของกลุ่มงานที่ 1-6”  ไปเมื่อวันที่ 1-30 ก.ค. 2565  ได้แก่ 1.กลุ่มงานตามกฎหมาย 2.กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 3.กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ 4.กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร 5.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร และ 6.กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก(SMEs) อาคาร บ้านอาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2565 ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ รอบที่ 2 สำหรับกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก” ไประหว่างวันที่  1-30 ก.ย. 2565 วงเงิน 760 ล้านบาท จากวงเงินรวมทั้งหมด 2,000 ล้านบาท

แต่ขณะนั้นยังไม่มีรายใดสามารถยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย เมื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เสร็จสำนักงานกองทุนฯ จึงได้เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ปี 2566 กลุ่มงานฯ เศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 760 ล้านบาทใหม่อีกครั้ง ระหว่างวันที่  3-31 ม.ค. 2566 แต่หลังจากนั้นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้น เปลี่ยนมาสู่การบริหารงานของรัฐบาลที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แต่ก็ยังไม่มีการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ในปี 2566 แม้แต่โครงการเดียวจนถึงปัจจุบัน

สำหรับโครงการฯ ปี 2566 ดังกล่าว มีวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงินรวม 1,850 ล้านบาท และ 2. แผนงานบริหารจัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน(ส.กทอ.) วงเงิน 150 ล้านบาท

ทั้งนี้แผนงานอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงินรวม 1,850 ล้านบาท ได้แบ่งกลุ่มงานที่จะได้รับการสนับสนุน ดังนี้ 1). กลุ่มงานตามกฎหมาย 70 ล้านบาท 2).กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 100 ล้านบาท 3).กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ 200 ล้านบาท 4). กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร 35 ล้านบาท 5).กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 35 ล้านบาท 6). กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก(SMEs) อาคาร บ้านอาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ 650 ล้านบาท และ 7). กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก 760 ล้านบาท  

Advertisment