พลังงาน ร่วมกับ กฟผ. Kick Off เปิดตัวการใช้งาน Sensor for All ซึ่งแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Real Time เชื่อมโยงเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

- Advertisment-

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กฟผ. และสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ Kick Off เปิดตัวการใช้งาน Sensor for All ซึ่งแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Real Time เชื่อมโยงเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศช่วยสนับสนุนการจัดการปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศเชิงรุก

วันนี้ (9 มิถุนายน 2565) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกิจกรรม Kick off เปิดตัวการใช้งาน Sensor for All ร่วมกับ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมเครือข่ายพันธมิตร ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน กฟผ. และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี

N4037

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเรากำลังเผชิญปัญหาด้านมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหานี้ กระทรวงพลังงานจึงให้ความสำคัญในการแก้ไขคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ดีขึ้น โดยการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการนำข้อมูลคุณภาพอากาศ มาปรับใช้ในพฤติกรรมประจำวันของประชาชน ชุมชน และสนับสนุนการใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคบริการ ภาคท่องเที่ยว และภาคสาธารณสุข

- Advertisment -

ด้าน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้ร่วมแก้ไขปัญหา ดูแลคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในหลายๆ โครงการ คือ “EGAT Air TIME” แผนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางอากาศของ กฟผ. เพื่อจัดการปัญหาด้านคุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน และสนับสนุนเป้าหมายสู่ Carbon Neutrality อีกทางหนึ่ง โดยที่ผ่านมา กฟผ. ได้ร่วมเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศจากเครือข่ายพันธมิตรหลายหน่วยงาน รวมถึงพัฒนาในด้านต่าง ๆ อาทิ แอปพลิเคชันการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ นวัตกรรมการดูแลคุณภาพอากาศ และศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศของคุณภาพอากาศที่ประชาชน ชุมชน และสังคมทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ปัจจุบัน กฟผ. ได้ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 500 จุดทั่วประเทศ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ในแอปพลิเคชัน Air4Thai และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแอปพลิเคชัน Dustboy ทำให้มีข้อมูลแสดงในผล Sensor for All รวมกว่า 1,200 จุด ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถตรวจเช็คข้อมูลคุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ผ่านทางเว็บไซต์ sensorforall.com แอปพลิเคชัน Sensor for All รวมถึงจอแสดงผลคุณภาพอากาศตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยข้อมูลคุณภาพอากาศจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งและเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศนี้ ประชาชนสามารถใช้ในการเฝ้าระวังและวางแผนการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อรวมพลังร่วมกันจัดการปัญหาฝุ่น และที่สำคัญคือ สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขสำหรับติดตามเฝ้าระวังอาการคนกลุ่มเสี่ยงด้านทางเดินหายใจ พร้อมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนอย่างยั่งยืน

Advertisment

- Advertisment -.