เตรียมเปิดรับสมัครผู้ลงชิง 4 ตำแหน่งบอร์ด กกพ. ภายใน พ.ค. 2567

- Advertisment-

เตรียมเปิดรับสมัครผู้ชิงตำแหน่ง “คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)” 4 ตำแหน่ง เดือน พ.ค. 2567 นี้ หลังสำนักงาน กกพ. คัดเลือก 2 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ เสร็จสิ้นแล้ว ชี้กระบวนการคัดเลือกจะเสร็จก่อน บอร์ดและประธาน กกพ.  รวม 4 คน หมดวาระ 30 ก.ย. 2567 นี้

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คาดว่าในเดือน พ.ค. 2567 นี้ ทางคณะกรรมการสรรหาตำแหน่ง “คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)” จะดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าชิงตำแหน่ง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้  โดยจะสรรหา กกพ. เพียง 4 คนเท่านั้น เพื่อมาทำหน้าที่แทน กกพ. ที่จะพ้นวาระงาน 4 คน ในวันที่ 30 ก.ย. 2567 นี้

โดยที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ดำเนินการคัดเลือก “คณะกรรมการสรรหาตำแหน่ง กกพ.” จากผู้แทนอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรในทางธุรกิจ เพื่อมารวมกับตัวแทนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอีก 5-6 คน ก็จะทำให้ได้คณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด 7-8 คน ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่คัดเลือก กกพ. ทั้ง 4 ตำแหน่งได้

- Advertisment -

สำหรับผู้แทนอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรในทางธุรกิจ ได้แก่ นายวิจารย์ สิมาฉายา มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ส่วนตัวแทนจากภาครัฐ มีอาทิ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน , อดีตปลัดกระทรวงการคลัง และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งตัวแทนที่มาจากภาครัฐนั้น ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกอีกรอบ

โดยตามขั้นตอน เมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก 4 ตำแหน่ง กกพ. เรียบร้อยแล้ว จะส่งรายชื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณา จากนั้นจะนำรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง กกพ. ทั้ง 4 คนต่อไป

เบื้องต้นคาดว่าจะรู้ผลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น กกพ. 4 คน ก่อน 30 ก.ย. 2567 นี้  เนื่องจากการที่ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. จะพ้นจากตำแหน่ง อาจส่งผลให้ กกพ. ขาดประธานในการพิจารณาวาระงานสำคัญต่างๆ เนื่องจากนายเสมอใจ จะไม่สามารถรักษาการตำแหน่งประธาน กกพ. ในระหว่างรอกระบวนการสรรหาบอร์ด กกพ. 4 คนได้ เพราะนายเสมอใจ จะมีอายุครบ 70 ปี ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ กกพ.อยู่แล้ว ดังนั้นการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งใหม่จึงต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จก่อน ประธาน กกพ.จะพ้นวาระในวันที่ 30 ก.ย. 2567 นี้

สำหรับคณะกรรมการ (บอร์ด) กกพ. ที่จะหมดวาระและพ้นจากตำแหน่ง 4 คน (จากบอร์ด กกพ. ที่มีทั้งหมด 7 คน)  เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 6 ปี ซึ่งหนึ่งในนั้นมีประธาน กกพ. รวมอยู่ด้วย โดยทั้ง 4 คน ประกอบด้วย

1.นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ.

2.นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการ กกพ.

3.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ กกพ.

4.นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการ กกพ.

สำหรับบอร์ด กกพ. อีก 3 คน ที่ยังอยู่ในวาระงานต่อไปอีก 3 ปี ได้แก่  

1.นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ กกพ.

2. นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ กรรมการ กกพ.

3.นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา กรรมการ กกพ.

สำหรับงานสำคัญของ บอร์ด กกพ. ได้แก่ การพิจารณาค่าไฟฟ้าให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย การบริหารจัดการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า การเปิดรับซื้อไฟฟ้าตามมติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และดูแลผู้ผลิตไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามกติกา รวมถึงการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.