พพ.ได้งบกองทุนอนุรักษ์ฯ 100ล้าน ตั้งโรงงานต้นแบบผลิตRDFที่ระยอง

- Advertisment-

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เผย ที่ประชุมกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านมา อนุมัติงบ 100 ล้านบาท ให้ พพ. ส่งเสริมชุมชนตั้งโรงงานต้นแบบผลิตขยะเชื้อเพลิง(RDF)ให้เสร็จภายใน 6 เดือน เล็งนำร่องพื้นที่ชุมชนในจังหวัดระยองก่อนขยายผลไปพื้นที่อื่น หวังช่วยลดปัญหาขยะและสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

นายยงยุทธ จันทรโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ พพ. ไปดำเนินการส่งเสริมชุมชนตั้งโรงงานต้นแบบผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel หรือ  RDF) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยจัดการปัญหาขยะชุมชนและสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน

โดยคณะกรรมการกองทุนฯ มีมติให้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวภายใน 6 เดือน ใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2563 ภายในวงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่ง พพ. มีแผนงานจะใช้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นโรงงานต้นแบบในการดำเนินการและหากประสบความสำเร็จจะมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามจากการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) เคยดำเนินการเกี่ยวกับขยะ RDF มาก่อน แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นอาจใช้เป็นโรงงานต้นแบบในครั้งนี้ได้ โดยพพ.จะศึกษาและจัดทำเป็นโครงการต้นแบบครั้งแรกของไทยขึ้นมา เบื้องต้นจะศึกษาทั้งเรื่อง ขนาดโรงงาน ราคาเฉลี่ย RDF การบริหารจัดการวัตถุดิบขยะ และปัญหาต่างๆที่ผ่านมาซึ่งทำให้โรงผลิตRDF เกิดขึ้นได้ยาก เป็นต้น เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงการดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ พพ. ได้เตรียมแผนงานการเข้าไปศึกษาข้อมูลเพื่อให้ชุมชนในจังหวัดระยองเป็นต้นแบบโรงผลิตขยะ RDF ของประเทศ แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอมติที่เป็นเอกสารชัดเจนจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานว่ามีขอบเขตให้ดำเนินการอย่างไรได้บ้าง อีกทั้งต้องหารือกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้โครงการดังกล่าวไม่ติดปัญหาด้านกฎหมายและดำเนินการได้จริง

***ขยะ RDF คือ การนำขยะมูลฝอยที่ผ่านการคัดแยกแล้ว มาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ

Advertisment

- Advertisment -.