พพ.โชว์4วิสาหกิจชุมชนใช้พาราโบล่าโดม เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

- Advertisment-

พพ.โชว์ 4 ตัวอย่างวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการนำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พาราโบล่าโดม มาช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการ

ตัวอย่างของวิสาหกิจชุมชนทั้ง4แห่ง ที่ทาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)ยกเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการติดตั้ง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พาราโบล่าโดม ประกอบด้วย  1.วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม 2 .วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปบ้านตอไม้แดง  ซึ่งทั้งสองแห่งอยู่ใน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  3.กลุ่มเกษตรกรในโครงการ Happy Life Farm อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม และ 4.โครงการส่งเสริมการลงทุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนดอนตูม(แม่ฉุย) อ.บางเลน   จ.นครปฐม  โดยนายยงยุทธ จันทโรทัย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ได้นำ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางไปเยี่ยมชมระหว่างวันที่ 7- 8 เมษายน 2562

ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โดยโครงการส่งเสริมการลงทุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มสุ่ม  อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นั้นเป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 14  ราย เพื่อทำการผลิตสมุนไพรอบแห้ง โดยได้รับการสนับสนุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ในปี 2557 ขนาดพื้นที่ระบบ 49.2 ตารางเมตร  โดย พพ.สนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 50 หรือประมาณ 179,000 บาท  ซึ่งการติดตั้งพาราโบล่าโดม ดังกล่าวช่วยให้ชุมชนสามารถเพิ่มกำลังการผลิตสมุนไพรอบแห้งได้ถึง 2,667 กิโลกรัมต่อปี ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการอบแห้ง และลดมูลค่าที่สูญเสียจากการอบแห้งแบบเดิมได้ถึง 39,405 บาทต่อปี

- Advertisment -

ส่วนโครงการอบแห้งและเกษตรอินทรีย์ กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตร แปรรูปบ้านตอไม้แดง และ บานาน่ารีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  นั้น ปัจจุบันมีสมาชิก 95 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูกโดยรวม 380 ไร่ ซึ่งก่อนที่จะใช้พาราโบล่าโดมนั้น  เคยใช้การตากแดดแบบวิถีชาวบ้าน ทำให้เกิดปัญหาด้านความสะอาด ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระทบต่อความเชื่อมันของผู้บริโภคและกระทบต่อรายได้ของสมาชิก แต่หลังจากการติดตั้งพาราโบล่าโดม  ขนาดพื้นที่ระบบ 166.4 ตารางเมตร ที่พพ.สนับสนุนงบในปี 2556 ร้อยละ 50 หรือวงเงินประมาณ 688,000 บาท แล้วทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสะอาด สะดวก ประหยัดและมีคุณภาพมากขึ้น  โดยสามารถมีกำลังผลิตกล้วยตากได้ถึง 23 ตันต่อปี และทำให้สมาชิกมีรายได้จากการปลูกกล้วย ปลอก-ตากกล้วย บรรจุภัณฑ์และรายได้ส่วนต่างจากการขายผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลรวมสมาชิกจะมีรายได้เฉลี่ยแล้วประมาณ 12,000 บาทต่อเดือน

สำหรับโครงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ Happy Life Farm อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรกว่า 10 ราย ร่วมกันแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาทิ เห็นหลินจือ เห็ดทั่วไป ข้าวเกรียบ ดอกอัญชัน กล้วย  โดยได้รับการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จากสำนักงานพลังงานจัดหวัดนครปฐม  สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกว่าแสนบาทต่อปี สร้างรายได้ให้กับสมาชิกสามพรานโมเดล ทั้งจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง

และโครงการส่งเสริมการลงทุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ วิสาหกิจชุมชนดอนตูม(แม่ฉุย) อ.บางเลน   จ.นครปฐม เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 140 ราย ทำการผลิตมะเขือเทศสด และการผลิตมะเขือเทศราชินีแช่อิ่มอบแห้งตราแม่ฉุย โดยได้รับการสนับสนุนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดพื้นที่ระบบ 166.4 ตารางเมตร จาก พพ. ในปี 2555  โดยสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 60 หรือประมาณ 728,800 บาท ซึ่งภายหลังการติดตั้งระบบฯ พบว่า ชุมชนสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 28,000 กิโลกรัมต่อปี มูลค่าผลิตภัณฑ์ 7,000,000 บาทต่อปี ช่วยลดระยะเวลาในการอบแห้ง    ลดมูลค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ (LPG) จากการอบแห้งแบบเดิมได้ถึง 798,000 บาท ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

Advertisment

- Advertisment -.