พพ.คาด กฎหมายมาตรฐานออกแบบอาคารเพื่อประหยัดพลังงาน(BEC)มีผลบังคับใช้ต้นปี2562

- Advertisment-

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) คาดว่า กฎหมายมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน(BEC) มีผลบังคับใช้ต้นปี 2562 ประเดิมอาคารใหม่และอาคารดัดแปลงขนาด 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป  หวังช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานได้มากกว่า 47,000 ล้านบาท ภายในปี 2579 

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่า คาดว่าต้นปี 2562 กระทรวงพลังงานจะประกาศใช้กฎหมายเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน(Building Energy Code: BEC) สำหรับอาคารใหม่และอาคารดัดแปลงเฉพาะเนื้อที่ขนาด 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งต้องออกแบบอาคารให้ได้มาตรฐาน BEC จึงได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารได้ โดยปัจจุบันกฎหมาย BEC ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่คาดว่าจะผ่านการพิจารณาเร็วๆนี้

ส่วนในปี 2563 จะบังคับให้อาคารสร้างใหม่และอาคารดัดแปลงขนาดเนื้อที่ 5,000 ตารางเมตร ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย BEC และในปี 2564 จะครอบคลุมอาคารขนาด 2,000 ตารางเมตรต่อไป โดยจะมีผลกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง 9 ประเภทอาคาร ได้แก่ 1) สำนักงาน 2) โรงแรม3) โรงพยาบาล 4) ศูนย์การค้า 5) โรงมหรสพ 6) สถานบริการ 7) อาคารชุมนุมคน 8) อาคารชุดและ9) สถานศึกษา โดยมาตรฐาน BEC เป็นส่วนหนึ่งของแผนอนุรักษ์พลังงาน(EEP) ฉบับปัจจุบัน ซึ่งคาดว่ามาตรฐาน BEC ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานได้มากกว่า 47,000 ล้านบาท ในปี 2579

นายประพนธ์ กล่าวด้วยว่า เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน พพ.จึงได้จัดมอบฉลากรับรองอาคาร(BEC Awards) ในปี 2561นี้ มีอาคารที่ผ่านการตรวจประเมิน 114 อาคาร จาก 33หน่วยงาน  โดยมีอาคารที่ได้รับฉลากทั้งสิ้น 18 อาคาร แบ่งเป็นระดับอาคารดีเด่น ผู้ได้รับเพียงรายเดียวคือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) ส่วนระดับดีมาก ผู้ได้รับ7หน่วยงาน จาก15อาคาร และระดับดี  มีผู้ได้รับ2หน่วยงาน จาก2อาคาร

- Advertisment -

ทั้งนี้การจัดมอบฉลากรับรองอาคารBEC Awardsดังกล่าว พพ.ได้ดำเนินการจัดเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งจากการดำเนินการตรวจแบบ BEC ของ พพ.ตั้งแต่ปี 2552 -2561 ได้ตรวจประเมินอาคารแล้วกว่า 650 อาคาร มีอาคารที่ได้รับฉลากแบบอาคาร(มีการมอบตั้งแต่ปี2559 –2561) รวมทั้งสิ้น 114 อาคาร คิดเป็นการประหยัดพลังงานประมาณ 430 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นประมาณ 1,500 ล้านบาท

นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสานักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า แนวทางการส่งเสริม BEC ที่ผ่านมา พพ.ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552  โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นหน่วยงานให้ คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจ รับรองแบบอาคาร และอบรมให้ความรู้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาตการก่อสร้างอาคารเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้เกณฑ์BEC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Advertisment