ผู้บริหารวงการพลังงานหมุนเวียนร่วมพิธีปิดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงาน เเละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 5

- Advertisment-

ผู้บริหารในวงการอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ร่วมพิธีปิดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงาน เเละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รุ่นที่ 5 ENERGY TRANSITION & CLIMATE CHANGE MANAGEMENT (ETC)โดยผู้ที่ผ่านการอบรมรับมอบประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้บริหารในวงการอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน นำโดย ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน นายนที สิทธิประศาสน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) ร่วมต้อนรับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าร่วม การอบรม ETC รุ่นที่ 5 จำนวน 53 ท่าน

- Advertisment -

นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีอีซี” จาก ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  ที่ทางมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดให้มีขึ้นหลังการปิดการอบรมหลักสูตร ETC ทุกรุ่น โดยมุ่งหวังที่จะเติมเต็ม สร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆด้านพลังงานให้แก่ผู้เข้าอบรม เป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากหัวข้อการอบรม ทั้ง 6 modules  โดยประเด็นที่น่าสนใจ จากการปาฐกถาพิเศษ ประกอบด้วย

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีอีซี”

• แนวคิดการพัฒนา EEC และกลไกขับเคลื่อนการลงทุน

• 5 คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ

(การแพทย์ สุขภาพ ดิจิทัล ยานยนต์ อุตสาหกรรม BCG และอุตสาหกรรมบริการเชิงสุขภาพ)

• กรอบสิทธิประโยชน์ ด้านภาษีอากร และที่มิใช่ภาษีอากร

• รวมถึง การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ EEC กับ BOI เป็นต้น

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร. สุวิทย์  ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากมูลนิธิพลังงานสะอาดฯ เพื่อเข้ารับการอบรม ETC ในรุ่นที่ 5 นี้

นอกเหนือจากกิจกรรมบรรยายพิเศษแล้ว คณะผู้จัด ได้เรียนเชิญผู้ที่ผ่านการอบรม ทั้ง ในรุ่นที่ 1,2,3,4 และรุ่นที่ 5 ร่วมกิจกรรม ETC Networking ในภาคค่ำและกิจกรรม Knowledge Sharing จากธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ Thailand Taxonomy กติกาใหม่เพื่อโลกที่ยั่งยืน เพื่อสังสรรค์แลกเปลี่ยนกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เข้าอบรม ซึ่งมาจากภาครัฐ สถาบันการเงิน  สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรม สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารของหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรม ในหลักสูตรนี้

โดยเนื้อหาการบรรยาย และคลิปปาฐกถา ติดตามได้จาก Websites : www.cep.or.th , www.re-fti.org/ , www.re100th.org

ติดตามการจัดอบรม ETC ในรุ่นที่ 6 ได้จาก Websites ข้างต้น ประมาณเดือนกรกฎาคม 2567

Advertisment