ปลัดพลังงานเครื่องร้อน เดินหน้าจัดทำแผนพลังงานระยะสั้น 5 ปี

- Advertisment-

ปลัดพลังงานเครื่องร้อน เดินหน้าจัดทำแผนพลังงานระยะสั้น 5 ปี ดึง 4 โครงการดำเนินการก่อนในปี 2562-2566 ทั้งโซลาร์ภาคประชาชน เปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ ส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า(EV) และใช้ระบบ Big Data เชื่อมโยงข้อมูลพลังงานผ่านมือถือ ยืนยันสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน พร้อมระบุ 26 ต.ค. 2561 คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะเปิดประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการฯ ปี 2561(เพิ่มเติม)และปี 2562

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานจะจัดทำแผนพลังงานระยะสั้น 5 ปี (2562-2566) จากแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว(Thailand Integrated Energy Blueprint)ระยะ 20 ปี โดยจะจัดลำดับโครงการเร่งด่วนในระยะ 5ปี ที่ต้องดำเนินการก่อนและมีเป้าหมายที่ชัดเจนให้สำเร็จใน 5ปี ทั้งนี้จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

ทั้งนี้กระทรวงพลังงานกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงบประมาณปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในเดือนพ.ย.-ธ.ค. 2561 นี้ โดยจะมีการพิจารณาโครงการในระยะ 5 ปี รวมอยู่ด้วย เบื้องต้นมี 4 โครงการที่อาจบรรจุในแผน 5 ปี ได้แก่ 1.การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ภาคประชาชน อาจจะเป็นโครงการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ เพราะเป็นพลังงานสะอาด แต่ต้องกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนก่อน เช่น จะขยายโครงการอย่างไรให้มากที่สุด วิธีดำเนินการ การจัดหาติดตั้งโซลาร์เซลล์ การใช้พลังงานสำรอง(Energy Storage) เป็นต้น

- Advertisment -

2. แผนเปิดเสรีธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมาในแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานกำหนดให้เดินการปี 2561-2562 และขณะนี้กำลังดำเนินการศึกษาตามแผนดังกล่าว โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) นำร่องโครงการ โดยหากศึกษาเสร็จจะกำหนดกติกาและเปิดรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำมาปรับปรุงและประกาศเปิดเสรีต่อไป

3. นอกจากนี้โครงการที่จะบรรจุในแผน 5ปี แต่จะดำเนินการในปี 2562 คือ รวมทั้งโครงการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า(EV) ที่จะบรรจุในแผน 5 ปีเช่นกัน แต่ต้องกำหนดมาตรการมารองรับ เนื่องจากรถEV เติบโตเร็วมากในหลายประเทศ ดังนั้นการส่งเสริมให้ใช้ในไทยจะต้องมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกไปจำหนายในอาเซียนได้ รวมทั้งการการดูแลเรื่องแบตเตอรี่ให้เหมาะสม เนื่องจากแบตเตอรี่มีอายุใช้งานประมาณ 5 ปี หลังจากนั้นจะกลายเป็นขยะ ซึ่งต้องวางแผนให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมือง

และ 4.การนำระบบ Big Data มาใช้สำหรับการตรวจสอบข้อมูลด้านพลังงานผ่านระบบมือถือ เช่น การเปิด Application ฟรีทางมือถือสามารถดูข้อมูลด้านพลังงานได้ทันที เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการหารือกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) เพื่อดำเนินการต่อไปให้สำเร็จโดยเร็ว

นายกุลิศ กล่าวด้วยว่า สำหรับการพิจารณางบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จะเปิดประชุมในวันที่ 26 ต.ค. 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการที่ยื่นขอสนับสนุนเงินจากกองทุนอนุรักษ์พลังงานภายใต้งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม)ภายใต้กลุ่มโครงการไทยนิยมยั่งยืนวงเงิน 5,200 ล้านบาทและงบประมาณปี 2562 วงเงิน 10,488 ล้านบาท

สำหรับโครงการที่จะเข้าสู่การอนุมัตินั้นเบื้องต้นได้มีการพิจารณากลั่นกรองที่มีการปรับเกณฑ์การพิจารณาใหม่ที่จะให้ความสำคัญเช่น ต้องไม่เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกัน โครงการใดที่มีการติดตั้งพลังงานทดแทนแล้วไม่มีงบในการบำรุงรักษาก็จะถูกตัดออกไป รวมถึงโครงการที่จะติดตั้งการประหยัดพลังงานแต่การลงทุนเมื่อเทียบกับมูลค่าของการประหยัดแล้วต่ำมากก็จะต้องถูกตัดเช่นกัน เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.