รัฐปรับเกณฑ์ราคาหน้าโรงกลั่นใหม่ ลดลง 50 สต.ต่อลิตร แต่ไม่บังคับผู้ค้าเพราะเป็นระบบค้าเสรี

- Advertisment-

กบง. เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ราคาที่ใช้อ้างอิง ณ โรงกลั่น เพื่อเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสมลดลงจากหลักเกณฑ์เดิม 50 สตางค์ต่อลิตร  ระบุไม่มีผลไปบังคับกับผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงแต่อย่างใด เพราะระบบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยเป็นการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยกระทรวงพลังงานไม่ได้เป็นผู้กำหนดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานวันนี้ (15 มิ.ย. 63) เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นที่ใช้อ้างอิง ลดลงเฉลี่ย 0.50 บาทต่อลิตร  ดังนั้นราคาขายปลีกหน้าปั๊มก็ควรจะลดลงเฉลี่ย 0.50 บาทต่อลิตร ตามประเภทต้นทุนของแต่ละชนิดเชื้อเพลิง โดยจะให้เริ่มใช้ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563

ส่วนข้อกังวลของโรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีต่อค่าการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันนั้น กระทรวงพลังงานรับทราบแล้ว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้นำมาเสนอ กบง. พิจารณาในโอกาสต่อไป

- Advertisment -

อย่างไรก็ตาม ระบบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยนั้นเป็นการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยกระทรวงพลังงานไม่ได้กำหนดราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการ ซึ่งผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ละรายสามารถที่จะปรับราคาขึ้นหรือลงตามการแข่งขันอย่างเสรี

โดย หลักเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ปรับปรุงใหม่ กระทรวงพลังงานเพียงจัดทำเป็นโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ใช้อ้างอิงเพื่อประเมินราคาที่ควรจะเป็น ณ เวลานั้นๆ โดยไม่มีผลบังคับกับผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ราคาน้ำมันของตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงปรับขึ้นหรือลงทุกวัน แต่ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงหน้าสถานีบริการของประเทศไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกวัน กระทรวงพลังงาน มีการติดตามความเหมาะสมโดยมี “ค่าการตลาด” หรือประมาณการกำไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่ายระหว่างผู้ค้าน้ำมันและเจ้าของสถานีบริการแต่ละยี่ห้อไว้ในโครงสร้าง  ซึ่งค่าการตลาดที่ กบง. เคยเห็นชอบไว้ที่อัตราเฉลี่ย 1.85 บาทต่อลิตร เป็นค่าการตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของน้ำมันทุกชนิดในภาพรวม ไม่ใช่พิจารณารายผลิตภัณฑ์ และจะมีความยืดหยุ่น บวกหรือลบ  0.40 บาทต่อลิตร หรือค่าการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยที่ควรจะเป็น อยู่ในช่วง 1.45 – 2.25 บาทต่อลิตร

Advertisment

- Advertisment -.