ประกาศ 3 ชื่อแคนดิเดท นฤภัทร ปรีชา วีระศักดิ์ ชิงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน

- Advertisment-

สำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศ 3 รายชื่อผู้ผ่านเข้าชิงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนฯ ได้แก่ น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต อดีตเลขาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และนายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม อดีตรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คาดเตรียมประกาศสรุปผลผู้ได้ตำแหน่งเร็วๆนี้ หลังว่างเว้นมานานกว่า 1 ปี

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และในฐานะประธานคณะทำงานสรรหาผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกมี 3 รายได้แก่ 1.น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต 2.นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ และ3.นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม

สำหรับ น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ส่วนนายปรีชา โภคะธนวัฒน์ เป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และนายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม อดีตเคยเป็นรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

- Advertisment -

โดยผู้ผ่านการพิจารณาทั้ง 3 รายได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวความคิดในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้สมัครเพียงรายเดียวเพื่อทำหน้าที่ผู้จัดการกองทุนฯ โดยคาดว่าจะประกาศรายชื่อได้เร็วๆนี้ต่อไป

ทั้งนี้สำนักงานกองทุนฯ ได้เคยประกาศเปิดรับสมัครผู้จัดการกองทุนฯมาตั้งแต่เดือน ก.ค. 2564 แต่ในครั้งนั้นไม่มีผู้สมัครรายใดผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ จึงได้ประกาศเปิดรับสมัครใหม่อีกครั้ง เมื่อ 20 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา และในระหว่างนี้กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ นายเพทาย หมุดธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน รักษาการตำแหน่งผู้จัดการกองทุนฯ ต่อไปก่อน

สำหรับงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2564 คณะกรรมการ (บอร์ด) กองทุนฯ ได้อนุมัติโครงการที่ขอใช้งบกองทุนฯดังกล่าวแล้วเมื่อ 25 ส.ค. 2564 โดยแบ่งเป็นวงเงิน 2,000 ล้านบาท สำหรับ 5 กลุ่มย่อย รวม 63 โครงการ ได้แก่

(1) กลุ่มงานตามกฎหมาย จำนวน 6 โครงการ (2) กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 13 โครงการ (3) กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ จำนวน 27 โครงการ (4) กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร จำนวน 5 โครงการ และ (6) กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ จำนวน 12 โครงการ โดยได้กำหนดให้โครงการของทุกกลุ่มงานได้ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย.2564 เป็นต้นไปจนจบระยะเวลาโครงการ

ขณะที่กลุ่มงานที่ (5) กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร จำนวน 14 โครงการ ที่ผ่านมาติดปัญหาโควิด-19 จึงให้เลื่อนโครงการออกไปก่อน นอกจากนี้ยังได้อนุมัติโครงการภายใต้กลุ่มงานลำดับที่ (7) กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 1,098 โครงการทั่วประเทศ วงเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก โดยกำหนดให้เริ่มขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

ส่วนงบกองทุนฯ สำหรับปี 2565 นี้ ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2564 มีมติลดเก็บเงินผู้ใช้น้ำมันเพื่อส่งเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นเวลา 3 ปี(2565-2567) โดยแบ่งเป็นในปี 2565 ปรับลดจาก 10 สตางค์ต่อลิตร เหลือ 0.005 บาทต่อลิตร ซึ่งจะส่งผลให้เงินส่งเข้ากองทุนฯลดลงจาก 3,500 ล้านบาทต่อปี เหลือเพียง 145-150 ล้านบาทต่อปี ส่วนในปี 2566 และปี 2567 ให้ปรับลดเหลือ 0.05 บาทต่อลิตร ทั้งนี้เพื่อช่วยดูแลราคาน้ำมันในประเทศ
ดังนั้นจึงกำหนดจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฯสำหรับปี 2565-2567 ใหม่ โดยจะลดกรอบวงเงินสำหรับโครงการที่ขอใช้เงินเพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทนลงจาก 10,000 ล้านบาทต่อปี เหลือ 4,000 ล้านบาทต่อปี แต่ในวงเงินดังกล่าวจะใช้จัดสรรให้กลุ่มที่ขอนำไปใช้เพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 76 จังหวัด(ยกเว้น กทม.) รวมเป็นวงเงิน 1,900 ล้านบาท โดยจะให้โควต้าจังหวัดละ 25 ล้านบาท อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เปิดโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2565 แต่อย่างใด

Advertisment

- Advertisment -.