ประกาศ 26 โครงการได้งบกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97 (5) ปี 63 กว่า 476 ล้านบาท เน้น Clean Energy For Life

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ประกาศ 26 โครงการ ผ่านเกณฑ์ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97 (5) ปี พ.ศ.2563 วงเงินรวมกว่า 476 ล้านบาท ภายใต้หัวข้อ “Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” การสื่อสาร 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Power) 2. พลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste to energy) 3. พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล (Biomass) 4. พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) 5. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ 6. การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.ได้ประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับทุนจาก “กองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาตรา 97(5) เพื่อดำเนินการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ประจำปี 2563” จำนวน 26 โครงการ จากผู้เสนอทั้งหมด 163 โครงการ ภายใต้งบประมาณรวมจำนวน 476,467,867 บาท ซึ่งแบ่งเป็นผู้รับทุนประเภทโครงการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) จำนวน 14 โครงการ และผู้รับทุนประเภทโครงการทั่วไป (Open Grant) จำนวน 12 โครงการ โดยโครงการมีระยะเวลาดำเนินการเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันนี้เป็นต้นไป

สำหรับกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้คือ  หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และสื่อมวลชน ได้เข้าร่วมขอรับทุนสนับสนุน เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า พร้อมเชื่อมโยงและสื่อสารองค์ความรู้ ให้กับภาคสังคมและประชาชน ตามกรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ได้กำหนดไว้

- Advertisment -

โดยในปี 2563 นี้ จะเป็นการขับเคลื่อนโครงการสื่อสารภายใต้แนวคิด “Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”ภายใต้กรอบการสื่อสาร 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Power) 2. พลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Waste to energy) 3. พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล (Biomass) 4. พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) 5. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ 6. การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

สำหรับแนวคิด Clean Energy For Life เป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากแนวคิด “พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้” ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 7 ที่กำหนดไว้ในเรื่องการสร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา ต่อเนื่องจากโครงการปี พ.ศ.2562 ที่ได้ปูพื้นฐานด้านทฤษฎีในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดเอาไว้ และในปี 2563 นี้ จะเน้นการนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้จริง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้าทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน    ไปจนถึงระดับประเทศ

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

“ทั้ง 26 โครงการ ต่างมีจุดเด่น และจุดแข็ง ที่จะ
เชื่อมโยงให้เข้าถึงประชาชน และเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะผลักดันให้แนวคิด Clean Energy for Life ไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงพลังงานสะอาด ได้ใช้พลังงานสะอาด นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมโดยการร่วมระดมทุน ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาล 77 แห่งทั่วประเทศ การลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด รวมถึงการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศอย่างยั่งยืนไปถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบปัญหาโลกร้อนได้อย่างเป็นรูปธรรมตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาคมโลก”นายบัณฑูร กล่าว

สำหรับโครงการที่ได้รับทุน  เช่น  ทีวีบูรพา ,แกรมมี่ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.