ปตท. – GPSC – WD ขยายความร่วมมือการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม

- Advertisment-

ปตท. – GPSC – WD ขยายความร่วมมือการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมโดยใช้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ภายใต้การดำเนินการเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2

วันนี้ (2 กันยายน 2565) – นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และ Mr. Philip Bernard Senior Vice President Global HDD Assembly & Backend Operation, Western Digital Storage Technology (Thailand) Limited (WD) (ขวา) ประกาศความร่วมมือเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตของโรงงาน WD ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและผลิตภัณฑ์หน่วยเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Hard Disk Drive) ชั้นนำของโลก โดยความร่วมมือนี้เป็นการร่วมศึกษาและแสวงหาโอกาสในการทดลองจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากหลายแหล่งให้กับ WD โดยใช้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ภายใต้การดำเนินการเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจการซื้อขายพลังงานหมุนเวียน ผ่านโครงการ Third Party Access (TPA) ซึ่งจะอนุญาตให้บุคคลที่สามสามารถใช้หรือเชื่อมต่อ และซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าที่จะเปิดให้บริการในอนาคต

รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการซื้อขายใบรับรองพลังงานสะอาดและความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจกผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระดับประเทศในการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ช่วยผลักดันการใช้ Renewable Energy ในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.