ปตท. เข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือ COVID-19 มั่นใจไม่กระทบผู้ใช้พลังงาน

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท. เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ COVID1-19 บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทั้งการจัดหา จัดจ่าย และสำรองพลังงาน สร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะมีพลังงานใช้ไม่ขาดแคลน นอกจากนั้น ยังคุมเข้มแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงาน และการดูแลความปลอดภัยภายในสำนักงาน ปตท. ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาด

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้เตรียมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) รองรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน เพื่อให้ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการจัดหา จัดจ่าย และสำรองพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะมีพลังงานใช้ไม่ขาดแคลนในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ปตท. มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศ ซึ่งพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงาน จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ทั้งเรื่องสถานที่ทำงานที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานราบรื่นและเกิดความต่อเนื่อง

- Advertisment -

นอกจากนั้น ปตท. ยังคุมเข้มแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงาน และการดูแลความปลอดภัยภายในสำนักงาน ปตท. ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยจัดตั้ง “ศูนย์พลังใจ” ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารสถานการณ์และเฝ้าระวัง  เริ่มตั้งแต่มีมาตรการงดให้พนักงานเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ขอให้พนักงานงดเดินทางส่วนตัวในประเทศกลุ่มเสี่ยงชั่วคราว รวมถึงจะให้พนักงานและพนักงานลูกจ้างชั่วคราวแบ่งทีมปฏิบัติงานที่บ้าน (Work at Home) เพื่อลดความแออัดและลดโอกาสในการแพร่เชื้อในที่ทำงานและที่สาธารณะ โดยจะใช้ระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) เป็นหลัก

นอกจากนี้ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อภายในสำนักงาน รวมถึงมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อในอาคารอย่างต่อเนื่อง อาทิ กำหนดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้า-ออกอาคาร และอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคทุกชั้นในอาคารสำนักงาน พร้อมติดตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานในจุดที่มีการสัมผัสตลอดทั้งวัน เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาด

อย่างไรก็ตาม นอกจากการสร้างความมั่นใจด้านการดำเนินธุรกิจ และดูแลพนักงานเพื่อลดความเสี่ยงในภาพรวมต่อสาธารณะแล้ว ปตท. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ อาทิ  การร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในการวิจัยชุดตรวจ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพสูง การจัดหาและส่งมอบแอลกอฮอล์ให้แก่องค์การเภสัชกรรมเพื่อใช้ในโรงพยาบาล การร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย และแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ปั๊มในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อลดและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 โดย ปตท. พร้อมเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็ว

Advertisment

- Advertisment -.