ปตท.ร่วมรณรงค์ปิดไฟที่ไม่จำเป็น 1ชม. 30มี.ค.นี้

- Advertisment-

ปตท.ร่วมกับองค์กร WWF ประเทศไทย มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย): FEED การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ชวนคนกรุงเทพฯ ร่วมลดใช้พลังงานโดยปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562  พร้อมกัน 188 ประเทศ 7,000 เมืองทั่วโลก

นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  (ปตท.) กล่าวว่า ปตท. ได้ร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมงตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อร่วมลดใช้พลังงานในบริเวณอาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่   ซึ่งในปี 2562 นี้ กิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต” จัดโดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเครือข่ายหลายภาคส่วน รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เช่น ไฟประดับ ไฟอาคาร ป้ายโฆษณา การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคมนี้  พร้อมกับ 7,000 เมืองของ 188 ประเทศทั่วโลก เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมาย 3 เรื่อง คือ 1. ลดการใช้พลังงาน 2. ลดการใช้พลาสติก และ 3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง ปตท. ขอเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยบรรเทาและลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยได้ตอบรับเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว ร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ณ ลานสแควร์ C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

  “ปตท. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ และการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้สังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดภาวะโลกร้อนแล้ว ยังดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างจริงจัง ผ่านหลากหลายโครงการที่สำคัญ อาทิ ป่าในกรุง ป่าวังจันทร์ โครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในคุ้งบางกะเจ้า การรณรงค์ปลูกต้นไม้ในสวนสาธารณะจตุจักร ฯลฯ รวมถึงการบริหารจัดการลดการเกิดมลพิษและของเสีย สนับสนุนให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยคัดแยกขยะที่ยังคงมีประโยชน์ ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับเห็นคุณค่าของการนำขยะไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดการนำขยะไปเผาทำลายและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่งด้วย ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน กลุ่ม ปตท. ไปจนถึงคู่ค้า ลูกค้า และสาธารณะชนทั่วไป ปตท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พลังที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน และทุกภาคส่วนในวันนี้ จะเป็นแรงผลักดัน ที่ช่วยบรรเทาและลดปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับโลกของเราต่อไป ” นายศิรศักดิ์ฯ กล่าว

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.