ปตท.รับ 3 รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021

- Advertisment-

ปตท.รับ 3 รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2021 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ

วานนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ หรือ Thailand Corporate Excellence Award 2021 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลาง) พร้อมด้วย นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (ขวา) และนายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล (ซ้าย) ในฐานะผู้แทน ปตท. เข้ารับ 3 สาขารางวัล ได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Finance Management Excellence) และความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติอย่างสมดุล เพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาบุคลากรให้ก้าวทันต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบัน พร้อมเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สังคมมีความเข้มแข็งและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Advertisment

- Advertisment -.