ปตท. ผนึกพันธมิตร พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม​ เพื่อจัดการและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ

- Advertisment-

ปตท. ผนึกพันธมิตร พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม​ Smart EIA Management System สำหรับบริหารจัดการและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ

วันนี้ (8 มีนาคม 2564) – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ซ้าย) นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ที่ 2 จากขวา) และนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน (ขวา) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม Smart EIA Management System สำหรับบริหารจัดการและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการทั่วไปในการวางแผนลงทุนพัฒนาโครงการด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้าน EIA และเป็นการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เติบโตบนฐานนวัตกรรมต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.