ปตท.จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท GML ลุยธุรกิจโลจิสติกส์ เชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งทั้งหมดของประเทศ

- Advertisment-

ปตท.แจ้งตลาดหลักทรัพย์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด หรือ GML เพื่อลุยธุรกิจโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งทั้ง​หมดของประเทศไทยทั้ง ทางราง ทางทะเล ทางบกและทางอากาศและการบริหารจัดการคลังสินค้าห้องเย็นสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และกลยุทธ์ New S-Curve ของ ปตท.

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน ( Energy News Center​-ENC )​ รายงานว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการจัดตั้งบริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด ( GML ) ที่มีบริษัท สยาม แมนเนจเมนท์โฮลดิ้ง จำกัด ( SMH ) (บริษัทย่อยซึ่ง ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด) ถือหุ้นร้อยละ 100 ด้วยทุนจดทะเบียน 230 ล้านบาท แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565

โดยการจดทะเบียนจัดตั้ง GML เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ SMH ในการประชุมคร้ังที่7/2565 ตั้งแต่วันที่10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งทั้งหมดของประเทศไทย รวมถึงระบบขนส่งเชื่อมต่อระหว่างประเทศ โดยมีบริการหลัก อาทิ การขนส่งสินค้าทางราง ทางทะเล ทางบกและทางอากาศการบริหารจัดการคลังสินค้าห้องเย็น รวมถึงการบริหารและให้เช่าทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ให้กับผู้ประกอบการ

- Advertisment -

การจัดต้้งบริษัทของ ปตท. ดังกล่าวสอดคล้องกับ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และกลยุทธ์ New S-Curve ของ ปตท. ในกลุ่มธุรกิจ โลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน

Advertisment