ปตท. กฟผ. กัลฟ์ฯ ผ่านฉลุยโครงการ ERC Sandbox ของ กกพ.

- Advertisment-

ปตท. กฟผ. กัลฟ์ฯ ผ่านฉลุย “โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน (ERC Sandbox)”ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น 183 โครงการ ผ่านการพิจารณาเพียง 34 โครงการ เตรียมทำแผนปฏิบัติการร่วมกันก่อนลงนามยืนยันร่วมโครงการจริงภายในสิ้นปี 2562 พร้อมเปิดโครงการเฟส 2 ในปี 2563

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้ประกาศผล “โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการพลังงาน (ERC Sandbox)” โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 34 โครงการ จากการยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น 183 โครงการ

โดยขั้นตอนต่อไปผู้ได้รับสิทธิ์ที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าวจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับสำนักงาน กกพ. จนได้ข้อสรุป จึงจะมีการลงนามในหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการระหว่างกันและคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้เสร็จทั้ง 34 โครงการ ภายในสิ้นปี 2562 นี้ โดยให้ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการไม่เกิน 3 ปี

- Advertisment -

สำหรับโครงการ ERC Sandbox เป็นการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าด้านพลังงานของภาคเอกชน ซึ่ง กกพ.จะร่วมศึกษาไปพร้อมกับเอกชน แต่ไม่มีการให้เงินสนับสนุนแต่อย่างใด เพียงแค่เปิดช่องทางให้ดำเนินการได้ภายในกรอบที่จำกัด เพื่อทดสอบนวัตกรรม หากติดขัดปัญหาของ กกพ. ก็พร้อมพิจารณายกเว้นให้ แต่หากติดขัดกฎหมายของหน่วยงานอื่นคงต้องมาหารือกันว่าจะดำเนินการแก้ไขโครงการได้อย่างไรต่อไป

ทั้งนี้ผลการศึกษานวัตกรรมระหว่างเอกชนและกกพ. ที่ได้ทำงานร่วมกัน หากพบว่าไม่ส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าโดยรวมและสามารถนำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศได้จริง ทาง กกพ.จะดำเนินการปรับแก้ไขกฎระเบียบต่อไป นอกจากนี้ กกพ.จะเปิดโครงการ ERC Sandbox เฟส 2 ในปี 2563 อีกครั้ง เนื่องจากเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะต้องพิจารณาโครงการใหม่ๆ นอกเหนือจากที่มีใน เฟส 1 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเติม

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center -ENC )รายงานว่า โครงการที่เอกชนเสนอเข้าร่วมมากที่สุด3ลำดับแรกคือ

1.โครงการทดสอบเกี่ยวกับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันโดยไม่ผ่านระบบจำหน่าย (Peer to Peer Energy Trading & Bilateral Energy Trading) เสนอเข้ามา137โครงการ ผ่านการพิจารณาจำนวน 8 โครงการ

2.โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กไม่ผ่านระบบจำหน่าย (Micro Grid) เสนอเข้ามา 17 โครงการ ผ่านการพิจารณาจำนวน 6 โครงการ

3.โครงการทดสอบเกี่ยวกับระบบเก็บกักประจุไฟฟ้า (Battery Storage) เสนอเข้ามา 11โครงการผ่านการพิจารณา 9 โครงการ

สำหรับเอกชนและรัฐวิสาหกิจรายใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่น่าสนใจได้แก่

บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ผ่านการพิจารณา 2 โครงการ ได้แก่  โครงการ Regional LNG Hub และ โครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์กลางการซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวผ่านสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ผ่านการพิจารณา 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ ENGY Energy is yours และโครงการ TU EGAT ENERGY

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)ผ่านการพิจารณา 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Smart Battery Energy Storage in Samui Island

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่าน 5 โครงการ ได้แก่ 1).โครงการนำร่องการให้บริการรับส่งพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระหว่างผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและลูกค้าของผู้ผลิตไฟฟ้า 2).โครงการจัดทำแพลตฟอร์มการบริหารจัดการแหล่งพลังงานกระจายตัวสำหรับการใช้พลังงานที่เหมาะสมและการตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้า 3).โครงการระบบบริหารจัดการ การตอบสนองด้านความต้องการไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานแบบอัตโนมัติ(Automated Demand Response) 4).โครงการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน(Energy Storage system) และระบบบริหารจัดการพลังงาน(Energy Management System)ที่อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และ 5).โครงการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่สถานีไฟฟ้าด่านขุนทด จ.นครราชสีมา และสถานีไฟฟ้าโคกสำโรง จ.ลพบุรี

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ผ่าน2 โครงการ ได้แก่ โครงการ MEA Energy Trading  Platform(METP) และโครงการ Energy Deposit Service by Virtual Battery

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)ผ่าน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการพลังงาน Town 77, โครงการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษาและพัฒนา และโครงการ Sun Share Smart Green Energy Community

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) ผ่าน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานลมร่วมกับระบบสะสมพลังงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและเพิ่มเสถียรภาพในระบบจำหน่าย ขนาด 22,000 โวลต์ และโครงการที่2: การสร้างต้นแบบระบบการซื้อขายไฟฟ้าลักษณะ Peer-to-Peer ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเอกชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง

รายละเอียดโครงการที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด อ่านได้ตามตารางด้านล่าง

Advertisment

- Advertisment -.