บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ จุฬาฯขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านพลังงานสู่ความยั่งยืน

- Advertisment-

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ จุฬาฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานสะอาด พร้อมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ.ดร. แนบบุญ หุนเจริญ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญฯ/หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าและพลังงานสะอาด ตลอดจนการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต พร้อมพัฒนาบุคลากรอย่างมีศักยภาพนำไปสู่การถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสวนรวมใจ 2 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุคคลในภาพจากซ้าย

- Advertisment -
  1. รศ.ดร.ธวัชชัย เตชะอนันต์ หัวหน้าคณะทำงาน Grid Modernization / Smart City Infrastructure & Upskill และ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. รศ.ดร. แนบบุญ หุนเจริญ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญฯ/หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. ศ.ดร. ประโมทย์ อุณห์ไวทยะ ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  5. คุณเกรียงไกร อยู่ยืน ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
  6. รศ.ดร.วิจารณ์ หวังดี นักวิจัยอาวุโส และปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Advertisment