บี.กริม เพาเวอร์ คว้าโล่เกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก” ประจำปี 2567 

- Advertisment-

บี.กริม เพาเวอร์ คว้าโล่เกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก” ประจำปี 2567 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี มุ่งสร้างคุณค่าให้สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ได้รับโล่เกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก” ประจำปี 2567  จากคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยมีนางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานการเงินและบัญชี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และนางรัตน์วลี อนันตานานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัล 

สำหรับพิธีมอบโล่เกียรติยศ “คนดี รักษ์โลก” จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคณะทำงานคนดี รักษ์โลก ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการบริหารจัดการที่ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีการดำเนินงานที่มีหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 

- Advertisment -

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การได้รับรางวัล “คนดี รักษ์โลก” ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ ของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่มุ่ง “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” โดยดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร สะท้อนจากแผนดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและพลังงานหมุนเวียน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมถึงส่งเสริมการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593)

Advertisment