บี.กริมมอบเงินสร้างห้องสมุดโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ 

- Advertisment-

 

ข่าวประชาสัมพันธ์                         

นายนิธาน ชัยเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะตัวแทนกลุ่มบริษัท บี.กริม มอบเงินสนับสนุน จำนวน 300,000 บาท แก่นายสมหมาย อ่วมอินจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เพื่อใช้ในการสร้างและปรับปรุงห้องสมุด โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้แก่เยาวชนไทย และสร้างนิสัยรักการอ่าน ทั้งยังช่วยให้เยาวชนได้เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

 

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.