บี.กริม จับมือ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เดินหน้าโครงการ “บี.กริม บวร”นำร่องจัดตั้งแปลงเกษตรขจัดความยากจน

- Advertisment-

บี.กริม จับมือ มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ เดินหน้าโครงการ “บี.กริม บวร” ( B.Grimm Smart Village ) จัดกิจกรรมนำร่อง “จัดตั้งแปลงเกษตรขจัดความยากจน” ที่ จ.สระแก้ว มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

โครงการ “บี.กริม บวร” (บวร = บ้าน วัด โรงเรียน) ตั้งอยู่ที่ ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมนำร่อง “การจัดตั้งแปลงเกษตรขจัดความยากจน” บนพื้นที่ของโรงเรียน บี.กริม มีครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาสวัดบี.กริมและชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมตัวแทนจาก บี.กริม มูลนิธิฯ และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ร่วมให้การสนับสนุนในการเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- Advertisment -

ซึ่งกิจกรรมหลักเป็นการจัดเตรียมและปรับปรุงสถานที่สำหรับทำแปลงเกษตร การผสมดินและเตรียมล้อยางสำหรับปลูกผักพื้นบ้าน เช่น กระเพรา แมงลัก ตะไคร้ กระชาย กระเจียว กุ้ยช่าย รวมถึงการตั้งฟาร์มเมล่อนและฟาร์มองุ่น เริ่มตั้งแต่วางแปลง การลงต้นกล้า การสอนการวัดค่าปุ๋ยเมล่อนกับองุ่น และให้มีการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศทุกเช้า

นอกจากนี้ ยังมีการวางระบบน้ำโซลาร์เซลล์ในโรงเรือน การอบรมเรื่องเครื่องสีข้าวและการซีลผลิตภัณฑ์เกษตร เช่น ข้าวสาร ผัก ผลไม้ ตลอดจนอบรมการบริหารจัดการแปลงผัก อาทิ ‌ผักไฮโดรโปนิกส์ (น้ำนิ่ง) อบรมการทำน้ำยาป้องกันโรคและแมลงจากวัตถุดิบพื้นบ้าน ประกอบด้วย กระเทียม เหล้าขาว ยาสูบ และด่างทับทิม ‌ รวมถึงการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมต่างมุ่งหวังว่า ทั้งฟาร์ม เมล่อนและฟาร์มองุ่น จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนช่วยสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนและชุมชนมากยิ่งขึ้น พร้อมต่อยอดให้โรงเรียน บี.กริม กลายเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรด้านฟาร์มเมล่อนและฟาร์มองุ่นแห่งแรกของจังหวัดสระแก้ว ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจในอนาคต

นอกเหนือจากกิจกรรมจัดตั้งฟาร์มเมล่อน ฟาร์มองุ่น และแปลงเกษตรต่างๆ แล้ว บี.กริม และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ยังจัดให้มีการอบรมเรื่องการจัดตั้งกองทุนเงินออมและเงินกู้สำหรับการประกอบอาชีพ อาทิ กองทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ให้กับคนในชุมชนนำไปลงทุนประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และส่งเสริมการออม และกองทุนธุรกิจนักเรียน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับนักเรียนและส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน เป็นต้น

สำหรับโครงการ บี.กริม บวร (B.Grimm Smart Village) เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนให้เติบโต เข้มแข็ง มีคุณภาพและศักยภาพ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้กับบริบทของชุมชน

Advertisment

- Advertisment -.