บางจาก- เอสซีจี- อินโดรามา เวนเจอร์ส จับมือลดขยะพลาสติก

- Advertisment-

บางจากฯ – เอสซีจี – อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” โดยการนำแกลลอนน้ำมันหล่อลื่น และพลาสติกขวด PET ใช้แล้ว มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลด้วยนวัตกรรมการแปรรูป ด้วยแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy)  ตั้งเป้าลดขยะแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ล้านใบ และ ลดขยะพลาสติกขวด PET ได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านขวด โดยจะนำรายได้จากโครงการมอบให้องค์กรสาธารณประโยชน์  

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561ที่ อาคาร M Tower ถ.สุขุมวิท ซอย 62   บริษัท  บางจาก คอร์ปอเรชั่น   จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด  และบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” เพื่อนำขวดน้ำดื่ม PET และแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว มาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลด้วยนวัตกรรมการแปรรูป ด้วยแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  และนำรายได้จากโครงการมอบให้องค์กรสาธารณประโยชน์  ณ อาคาร M Tower ถ.สุขุมวิท ซอย 62

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บางจากฯ กล่าวว่า ขณะนี้วิกฤติขยะพลาสติกส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  โดยข้อมูลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมระบุว่า ประเทศไทย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีขยะพลาสติกเฉลี่ยปีละประมาณ 2 ล้านตัน  แต่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เพียงปีละประมาณ 5 แสนตัน  แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา คือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  ที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ใช้เท่าที่จำเป็นและหมุนเวียนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่   บางจากฯ จึง ได้ริเริ่มโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” เพื่อลดขยะพลาสติก โดยได้ร่วมกับ เอสซีจี และอินโดรามา เวนเจอร์ส จัดทำโครงการผ่านกระบวนการทางธุรกิจของทั้ง 3 บริษัท ได้แก่

- Advertisment -

Greenovative Lube Packaging : นวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่บางจากฯ และเอสซีจี ร่วมกันพัฒนาและนำมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดย บางจากฯ จะรวบรวมแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วจากสถานีบริการน้ำมันบางจากและศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น FURiO Care  เพื่อนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลชนิดพิเศษที่พัฒนาสูตรและวิธีการผลิตโดยธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เพื่อใช้ผลิตแกลลอนน้ำมันหล่อลื่น มีเป้าหมายช่วยลดขยะแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ล้านใบ

รีไซเคิลขวด PET :  เป็นความร่วมมือระหว่าง บางจากฯ กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) โดยให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นจุดรวบรวมขวดน้ำดื่ม PET จำหน่ายให้อินโดรามา เวนเจอร์ส  นำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใย เพื่อใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ  เช่น เสื้อผ้า มีเป้าหมายช่วยลดขยะพลาสติกขวด PET ได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านขวด

ในระยะแรกมีแผนจะทยอยเปิดจุดรวบรวมและรับบริจาคขวดน้ำดื่ม PET และแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 100 แห่ง โดยรายได้จากโครงการจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณประโยชน์ จึงขอเชิญชวนลูกค้าบางจากและประชาชนทั่วไปร่วมนำขวดน้ำดื่ม PET และแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วมาบริจาค เพื่อร่วมลดขยะพลาสติก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และแบ่งปันความสุขให้สังคม

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President – Polyolefins and Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า โครงการ Greenovative Lube Packaging ถือเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาโมเดลการจัดการบรรจุภัณฑ์แกลลอนน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว นับเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่นอกจากจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิตแล้วยังช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยเอสซีจีได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพอลิเมอร์หรือพลาสติกในการศึกษาและพัฒนาสูตรการทำเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ และวิธีการผลิตให้คงคุณสมบัติและประสิทธิภาพเทียบเท่ากับแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นตามมาตรฐานของบางจาก รวมทั้งประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ผู้ผลิตเม็ด ผู้ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการ ผู้บริโภค และผู้รับรีไซเคิล เพื่อให้วงจรการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริงและสมบูรณ์ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างในการขยายผลไปสู่การจัดการบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ต่อไปอย่างยั่งยืน

นาย วิพิน กุมาร์ รองประธานอาวุโส – ด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ PET บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล กล่าวว่า  ในฐานะผู้ผลิต PET บริษัทตระหนักดีถึงภารกิจที่จะต้องจัดเก็บผลิตภัณฑ์และนำมารีไซเคิลอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่ง PET เป็นพลาสติกที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100% ไอวีแอลเริ่มธุรกิจรีไซเคิล PET มาตั้งแต่ปี 2554   และได้ขยายการดำเนินงานครอบคลุม 3 ภูมิภาคหลักทั่วโลก  ได้แก่ ยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย ส่วนในประเทศไทยโรงงานรีไซเคิลของบริษัทฯ อยู่ที่จังหวัดนครปฐม โดยรีไซเคิลขวดนํ้าเป็นเส้นใยเส้นด้ายเพื่อนำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และยังผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลที่ปลอดภัยสำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม แต่ปัจจุบันยังเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเพียงอย่างเดียว   โดยหวังว่าในอนาคตรัฐบาลไทยจะอนุญาตให้นำเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากมีความสะอาดและมีคุณภาพทัดเทียมกับพลาสติก PET  ใหม่  และหวังว่าความร่วมมือในโครงการรีไซเคิลขวด PET กับบางจากฯ  ในครั้งนี้  จะช่วยเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนถึงความจำเป็นของการรีไซเคิล และการคัดแยกและจัดเก็บอย่างถูกวิธีเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

Advertisment

- Advertisment -.