บอร์ด IRPC แต่งตั้ง “กฤษณ์ อิ่มแสง” ดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่

- Advertisment-

IRPC ประกาศแต่งตั้ง นายกฤษณ์ อิ่มแสง ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนที่ 7 มีผล 1 ต.ค. 65 แทน นายชวลิต ทิพพาวนิช  ที่ได้แจ้งการลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ

 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ได้มีมติแต่งตั้ง นายกฤษณ์ อิ่มแสง ดำรงตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” พร้อมทั้งแต่งตั้งเป็น “กรรมการ” และ “เลขานุการคณะกรรมการ” โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนนายชวลิต ทิพพาวนิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ได้แจ้งการลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ

ปัจจุบันนายกฤษณ์ อายุ 57 ปี โดยดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  มีประสบการณ์และผ่านภารกิจในการกำกับดูแล และกำหนดทิศทางให้กับกลุ่มธุรกิจที่สำคัญของ ปตท. และบริษัทในกลุ่มปตท.ดังนี้                                       

- Advertisment -
  • ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

-ประธานกรรมการ บริษัท พีทีทีแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

-ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

-กรรมการ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

-กรรมการบริหาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)

สำหรับประวัติการศึกษา นายกฤษณ์ จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                               

นายกฤษณ์ CEO คนที่ 7 ของ IRPC จะเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรโดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุควิถีใหม่ และการเป็นมากกว่าผู้นำธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ำมัน ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์การสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว

Advertisment