บอร์ด กฟผ. PEA MEA ร่วมบูรณาการแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน

- Advertisment-

ประชุม 3 บอร์ดการไฟฟ้า กฟผ. PEA MEA เพื่อบูรณาการการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า เน้น Grid Modernization รองรับพลังงานหมุนเวียนและการร่วมมือในการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Charging Station รวมทั้งการร่วมทุนจัดตั้งบริษัทกำจัดซากแบตเตอรี่

​เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานการประชุม “การบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า” ระหว่างคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (MEA) คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อให้ทั้ง 3 การไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศมีการบูรณาการการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนและเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่เป็นภาระต้นทุนส่วนเกินต่อประชาชน ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม B โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โดยนายกุลิศ สมบัติศิริ ประธานกรรมการ กฟผ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาหน่วยงาน 3 การไฟฟ้า กฟผ. MEA และ PEA ได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อบูรณาการและวางแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 3 การไฟฟ้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านไฟฟ้า ภายใต้การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า โดยเฉพาะแผนการพัฒนาระบบส่งและระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัย (Grid Modernization) เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้น และรองรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า การติดตั้ง Solar Rooftop ในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการนำระบบสมาร์ทกริดเข้ามาใช้งานในอนาคต

- Advertisment -

โดยการประชุมได้นำเสนอแนวทางบูรณาการการลงทุนภายใต้แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย รูปแบบและการดำเนินการด้าน Grid Modernization การบูรณาการข้อมูลด้านพลังงาน โดยการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center : NEIC) ของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า
ให้มีความทันสมัย (Grid Modernization) อย่างเต็มรูปแบบ

รวมทั้งยังได้เสนอให้มีการดำเนินธุรกิจร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาในภาพรวม เช่น การร่วมมือในการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Charging Station ของ 3 การไฟฟ้าให้เป็นแพลทฟอร์มเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น และการร่วมทุนจัดตั้งบริษัทกำจัดซากแบตเตอรี่ นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอแผนเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินในระบบไฟฟ้าในสถานการณ์วิกฤติพลังงานอีกด้วย

Advertisment