บอร์ดปตท.เห็นชอบปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูง ปตท.10ตำแหน่ง

- Advertisment-

บอร์ดปตท.เห็นชอบปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 10 ตำแหน่ง โดยเพิ่มตำแหน่งใหม่ คือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ (GRC) เน้นเรื่องธรรมาภิบาล  การดูแลภาพลักษณ์องค์กร  สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกระแสสังคม และข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. ในขณะที่ “ชวลิต ทิพพาวนิช” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC จะต้องมาสานต่อการเข้าซื้อกิจการไฟฟ้า GLOW ให้สำเร็จ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการปตท.ที่มีนาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย เป็นประธาน ซึ่งประชุมนัดพิเศษเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2561 มีมติเห็นชอบตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ ในการปรับตำแหน่งผู้บริหาร ปตท.10 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

1. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ที่ขยับขึ้นไปเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล
3. นายชวลิต ทิพพาวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC แทนนายเติมชัย บุนนาค
4. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. มาดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แทนนางนิธิมา เทพวนังกูร
5. นางอรวดี โพธิสาโร กรรมการผู้จัดการบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร แทนนางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์
6. นายดิษทัต ปันยารชุน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ แทนนางบุบผา อมรเกียรติขจร
7. นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

- Advertisment -

8. นายกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ (GRC)

9. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน

10. นายอรรถวุฒิ วิกิตเศรษฐ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์  มาดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กิจกรรมพิเศษ

โดยนายชาญศิลป์ กล่าวว่า ตำแหน่งบริหารที่เป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่ คือ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ (GRC) ซึ่งเป็นการรวมงานที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาล การดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม  ภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งการประสานงานกับภาครัฐทั้งกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงาน ไว้ด้วยกัน  ที่จะนำเทคโนโลยี ดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการฝึกอบรมบุคลากร ให้มีทักษะเฉพาะ คำนึงถึงการร้องเรียนและกระแสสังคม ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มปตท.

สำหรับตำแหน่ง ของนาย ชวลิต ทิพพาวนิช  ที่จะมาเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC นายชาญศิลป์ กล่าวว่า จะต้องมาสานต่อเรื่องของการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบริษัท GLOW ให้สำเร็จ ตามที่บอร์ด ปตท. และบอร์ด GPSC อนุมัติ โดยขณะนี้ เรื่องดังกล่าว ยังรอการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมีอำนาจเหนือตลาด

Advertisment

- Advertisment -.