ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ขึ้นรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 จาก มร. วิลเลียม อิง ผู้บริหารกลุ่มสำนักพิมพ์ Business Media International เจ้าของนิตยสาร HR Asia
- Advertisment-

บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ได้รับรางวัลสำคัญหลายรางวัลจากองค์กรด้านทรัพยากรบุคคลในระดับภูมิภาค โดย บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้รับรางวัล หนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียในปี 2022 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022) จากนิตยสาร HR Asia ซึ่งนับเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และบริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับ 3 รางวัลดีเด่น HR Excellence Awards 2022 จาก Human Resources Online โดยรางวัลที่ได้รับสะท้อนความมุ่งมั่นและทุมเทของบริษัทฯ ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรตลอดมา

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ดร. อดิศักดิ์  แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ขึ้นรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 จาก มร. วิลเลียม อิง ผู้บริหารกลุ่มสำนักพิมพ์ Business Media International เจ้าของนิตยสาร HR Asia ซึ่งรางวัลนี้ มอบให้แก่บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากพนักงาน โดยคัดเลือกจากการสำรวจและประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร

ดร. อดิศักดิ์  แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

“นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็น หนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในประเทศไทยสองปีติดต่อกัน ซึ่งช่วยสร้างเสริมความมุ่งมั่นในการส่งมอบวิสัยทัศน์ของเราซึ่งก็คือ ‘เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า’ ” ดร. อดิศักดิ์ กล่าว

- Advertisment -

ทั้งนี้ นิตยสาร HR Asia เป็นสื่อชั้นนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเชีย โดยมีการมอบรางวัล “HR Asia’s Best Companies to work for in Asia 2022” ให้แก่บริษัทชั้นนำทั่วเอเชียที่มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่โดดเด่น สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน รวมทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

สำหรับรางวัล 2022 HR Excellence Awards 3 รางวัล จากบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ นั้น บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Gold ในสาขาความเป็นเลิศด้านการให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม สนับสนุนและส่งเสริมผู้หญิงให้มีความก้าวหน้าในองค์กร (Excellence in Women Empowerment Strategy) และรางวัลชนะเลิศระดับ Gold ในสาขาความเป็นเลิศด้านการให้ความสำคัญกับการจัดสรรบุคลากรที่มีความเป็นเลิศ (Excellence in Talent Acquisition) และบริษัทเอสโซ่ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ Bronze ในสาขาความเป็นเลิศของกลยุทธ์ด้านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Excellence in CSR Strategy)

รางวัล HR Excellence Awards 2022 เป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่ององค์กรและบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม ครอบคลุมทั้งในด้านการสรรหาบุคลากร การพัฒนาพนักงานและผู้นำองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยกรบุคคลจากหลากหลายธุรกิจ และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร การดำเนินธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในมิติต่างๆ

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และเอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

Advertisment