ธพ. เปิดไทม์ไลน์แผน Oil Plan จ่อเสนอ กพช. ไตรมาส 3 ปี 2567 ยืนยันดีเซล B7 น้ำมันฐานเริ่ม 1 พ.ค. นี้

- Advertisment-

กรมธุรกิจพลังงานเปิดไทม์ไลน์แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) เตรียมเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในเดือน เม.ย. 2567 ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ช่วงไตรมาส 3 ปี 2567 นี้ ยืนยันกำหนดไบโอดีเซล B7 เป็นน้ำมันดีเซลหลักจำหน่ายในปั๊ม เริ่ม 1 พ.ค. 2567 นี้ แต่จะผ่อนผันให้ผู้ค้าน้ำมันได้ 1-2 เดือนเพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนให้เสร็จ ขณะน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ต้องรอผลสรุปเลือกระหว่าง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 หรือ 91 หรือ E20 เป็นน้ำมันหลักของประเทศต่อไป

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan) ว่า กรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผน Oil Plan ไว้ดังนี้ 1. ในเดือน ก.พ. 2567 กรมฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการร่างแผน oil Plan เพื่อหารือสำหรับร่างแผนดังกล่าว 2. ในเดือน มี.ค. 2567 กรมฯ จะหารือกับผู้บริหารกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับร่างแผน Oil Plan   

3.ในเดือน เม.ย. 2567  จะเริ่มเปิดรับฟังความเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างแผน Oil Plan ดังกล่าว จากนั้นประมาณช่วงไตรมาส 3 ของปี 2567 นี้ จะนำแผน Oil Plan เสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ก่อนที่จะนำทั้งแผน Oil Plan ที่รวมอยู่ในแผนพลังงานแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

- Advertisment -

สำหรับแผน Oil Plan เบื้องต้นจะต้องมีการกำหนดว่าการจำหน่ายน้ำมันในไทยจะเหลือกี่ประเภท อะไรบ้าง รวมถึงการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำมัน และกำหนดอัตราการสำรองน้ำมันของไทยด้วย

ทั้งนี้ในส่วนของชนิดน้ำมันที่จะเหลือจำหน่ายในอนาคตนั้น จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะเลือกน้ำมันชนิดใดเป็นน้ำมันพื้นฐานของไทย เบื้องต้นในส่วนของน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์นั้น จะมีการพิจารณาว่าจะเลือกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 หรือ แก๊สโซฮอล์ 91 หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศ 

ส่วนน้ำมันกลุ่มดีเซลนั้น ที่ผ่านมากรมฯ ได้เสนอกระทรวงพลังงาน ให้น้ำมันไบโอดีเซล B7 เป็นน้ำมันหลักของประเทศ ซึ่งทุกปั๊มต้องมีจำหน่าย และให้น้ำมันไบโอดีเซล B20 เป็นน้ำมันทางเลือก ซึ่งแต่ละปั๊มจะมีจำหน่ายหรือไม่มีก็ได้ อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของ กพช. เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2566 และผ่านการพิจารณาของ ครม.แล้ว 

โดยจะเริ่มมีผลในทางปฏิบัติในวันที่ 1 พ.ค. 2567  แต่กรมฯ จะผ่อนผันโดยให้เวลากับผู้ค้าน้ำมันเป็นเวลา 1-2 เดือน เพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนชนิดน้ำมันไบโอดีเซล B7 เป็นน้ำมันหลักตามมติ กพช. และครม. ที่ผ่านมา  

สำหรับการเลือกน้ำมันไบโอดีเซล B7 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศนั้น ได้มีการหารือกับค่ายรถยนต์ และเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันแล้ว ประกอบกับไบโอดีเซล B7 ยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้อีกด้วย 

ทั้งนี้ไบโอดีเซล B7 เป็นน้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 7% ในทุกลิตร โดยผู้ผลิตไบโอดีเซล B7 สามารถผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ได้ในสัดส่วนไม่เกิน 7% แต่หากจะปรับเปลี่ยนสัดส่วนการผสมจะต้องแจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงานก่อนทุกครั้ง 

Advertisment

- Advertisment -.