ทีพีเอ็น เดินหน้าคลังน้ำมันบ้านไผ่ ตามแผนหลัง”สนธิรัตน์”วางศิลาฤกษ์วันนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมันขนาด140ล้านลิตร  อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ของบริษัทไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (ทีพีเอ็น) ซึ่งพร้อมเดินหน้าการก่อสร้างตามกำหนดการ หลังได้รับความเห็นชอบด้านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงใบอนุญาตเห็นชอบแบบการก่อสร้างระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ จากกรมธุรกิจพลังงาน 

เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2563 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมัน ขนาด140 ล้านลิตร อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ของบริษัทไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (ทีพีเอ็น)โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน  นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และผู้บริหารบริษัททีพีเอ็น ร่วมในพิธี

นายกัมพล ตติยกวี ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (ทีพีเอ็น – TPN) กล่าวว่า ระบบท่อขนส่งน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งคลังน้ำมันแห่งนี้
เอื้อต่อนโยบายการเก็บสำรองน้ำมันสำเร็จรูปในคลังส่วนภูมิภาค ส่งผลให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่เชื่อถือได้ (Reliable) ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อประเทศ รวมถึงยังเป็นการรองรับการขยายตัวด้านการใช้น้ำมันในภูมิภาคอาเซียน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค

โดยโครงการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบริษัท ไทยไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งได้คัดเลือกให้บริษัท ไชน่า ปิโตรเลียม ไปป์ไลน์ บูโร (ประเทศไทย) จำกัด (ซีพีพี – CPP) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อต้นปีที่ผ่านมานั้น มีระยะทางทั้งสิ้น 342 กิโลเมตร ผ่าน 70 ตำบล 22 อำเภอ 5 จังหวัด เริ่มจากอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มาสิ้นสุดที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น และมีการก่อสร้างคลังน้ำมันปลายทางที่อำเภอบ้านไผ่ขนาด 140 ล้านลิตร ซึ่งเมื่อระบบแล้วเสร็จจะสามารถลดปริมาณการขนส่งน้ำมันทางรถบรรทุกลงไปจำนวนประมาณ 200,000 เที่ยวต่อปี คิดเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงในการขนส่งลงไปได้กว่า 21 ล้านลิตรต่อปี อีกทั้งยังส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมันของประเทศ ลดความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการขนส่ง ลดปัญหาด้านอุบัติเหตุรวมถึงแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นโครงการฯ สำคัญที่มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย