ตั้ง “ณอคุณ สิทธิพงศ์” ร่วมชุดสรรหา 4 กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

- Advertisment-

ตั้ง “ณอคุณ สิทธิพงศ์“ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมชุดกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทดแทน 4 ตำแหน่ง ที่จะครบวาระ 30 กันยายน 2567 นี้ โดย ผู้ที่ผ่านการสรรหาจะมีบทบาทหน้าที่สำคัญ 18 ข้อตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ซึ่งครอบคลุมการประกอบกิจการพลังงานมูลค่าหลักล้านล้านบาทในประเทศ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center -ENC ) รายงานถึงความคืบหน้าในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่า  ล่าสุด นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 8 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย  

1.  รองศาสตราจารย์ ดร. ณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน  ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

- Advertisment -

2.  นาย ประสงค์ พูนธเนศ  อดีตปลัดกระทรวงการคลัง

3. นาย พสุ โลหารชุน  อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

4. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5.ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

6. นาย สมศักดิ์ สันธินาค ประธานเครือข่ายทสม.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรในทางธุรกิจ  ( ทสม.ย่อมาจาก อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน )

7. ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

8. ผู้แทนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา ทั้ง 8 คนจะมีบทบาทในการคัดเลือก กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กรรมการ กกพ.จำนวน 4 คนทดแทน นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธาน กกพ. นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการ กกพ. นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ กกพ. และนายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการ กกพ. ที่จะพ้นวาระงาน 4 คน ในวันที่ 30 กันยายน 2567 นี้

ในขณะที่ กรรมการ กกพ.ที่เหลืออีก 3 คน คือ นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์  นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ และนายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา จะมีวาระการทำงานเหลืออีก 3 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำแหน่งกรรมการ กกพ.ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ถึง 18 ข้อ ครอบคลุมการประกอบกิจการพลังงานในประเทศที่มีมูลค่าหลักล้านล้านบาท แต่กระบวนการสรรหาบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการ ไม่ได้อยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป และพรรคฝ่ายค้าน จึงทำให้ การจัดส่งบุคคลเข้ามานั่งในตำแหน่งกรรมการ กกพ. คนในวงการพลังงานสามารถคาดเดาตัวเต็งได้ตั้งแต่ต้น ที่เห็นรายชื่อบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหา และเห็นรายชื่อบุคคลที่ยื่นสมัครเพื่อรับการสรรหา 

อำนาจหน้าที่ของกรรมการ กกพ. ตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มีดังนี้ 

Advertisment

- Advertisment -.