ดาว มอบเงินสนับสนุน 3 ล้านบาท ยกระดับ SMEs ไทย ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

- Advertisment-

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพฯ – 12 กันยายน 2562 – นายจิม ฟิทเทอร์ลิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาว มอบเงินสนับสนุนจำนวน 3 ล้านบาท ให้กับพันธมิตรในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ได้แก่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันพลาสติก และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการฯ ได้สนับสนุนการจัดทำคู่มืออุตสาหกรรม 4.0 ให้กับรัฐบาล มีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ SMEs ไทยเพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 และดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมอาหารกว่า 20 โรงงาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยหลักการบริหารจัดการด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Lean)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงการผลิต และ Internet of Things (IoT) ผ่านการอบรมและให้คำปรึกษาเชิงลึกระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2562 – 2563

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

  1. นางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
  2. นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
  3. นายโจนาธาน เพนไรซ์ ประธานบริษัท ดาว ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
  4. นายจิม ฟิทเทอร์ลิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาว
  5. นายมนตรี ชำนาญโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
  6. ดร.ฉัตรชัย มีโภคา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์อุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก
  7. ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ
  8. รศ.ดร. ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Advertisment

- Advertisment -.