ชงครม.เห็นชอบแผนยกเลิกอุดหนุนน้ำมันชีวภาพ เริ่มเฟสแรกที่ E85

- Advertisment-

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เสนอแผนยกเลิกอุดหนุนเชื้อเพลิงชีวภาพ ให้ครม.พิจารณาแล้ว โดยเฟสแรกจะยกเลิกการอุดหนุนราคา แก๊สโซฮอล์ E85  แก๊สโซฮอล์ 91 และ95 เพื่อผลักดันการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 อย่างจริงจัง  ในขณะที่คาดว่าจะมีการแต่งตั้ง “วิศักดิ์​ วัฒนศัพท์”ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ที่จะลาออกก่อนเกษียณอายุ ก.ย.63 นี้เพื่อรับตำแหน่ง  ผอ.สำนักงานกองทุนน้ำมันฯ อย่างเป็นทางการภายในเดือนก.ค.2563 นี้

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) ได้นำเสนอร่างแผนยกเลิกการอุดหนุนน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพภายใน 3 ปี ตั้งแต่ ก.ย.2562-2565 ให้แก่คณะรัฐมนตรี(ครม.)แล้ว ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ..กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

โดยหากครม.เห็นชอบตามแผนที่เสนอ ทาง สกนช. จะเริ่มดำเนินการได้ตามแผนงานเฟสแรก คือ การทยอยยกเลิกอุดหนุนราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์E85(น้ำมันเบนซินที่ผสมเอทานอล 85% ในทุกลิตร) เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าปริมาณความต้องการใช้น้อยมาก ซึ่งการยกเลิกอุดหนุนจะส่งผลให้ราคา E85 สูงขึ้น จากเดิม ประมาณ 7 บาทต่อลิตร ( ราคาน้ำมันE85 หน้าโรงกลั่น ณ วันที่ 13 ก.ค.2563 อยู่ที่ 19.68 บาทต่อลิตร เสียภาษีสรรพสามิต อยู่ที่ 0.97 บาทต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่าน้ำมันกลุ่มเบนซิน ที่เสียภาษีสรรพสามิต อยู่ที่ 5.85 บาทต่อลิตร  ในขณะที่ รัฐใช้เงินจากกองทุนน้ำมันฯอุดหนุนอยู่ลิตรละ 7.13 บาทต่อลิตร จึงทำให้มีราคาขายปลีกที่หน้าปั๊มถูกลง คือลิตรละ 18.14 บาทต่อลิตร ) และจะทำให้ E85 หายไปจากตลาดน้ำมันในที่สุด ซึ่งผู้ใช้จะมีทางเลือกที่จะหันมาใช้แก๊สโซฮอล์ E20 (น้ำมันเบนซินที่ผสมเอทานอล 20% ในทุกลิตร) แทน

- Advertisment -

ส่วนเฟสที่ 2 คือ การเลิกอุดหนุนราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 (น้ำมันเบนซินที่ผสมเอทานอล 10% ในทุกลิตร) ซึ่งจะทำให้แก๊สโซฮอล์91 มีราคาสูงขึ้นเท่ากับน้ำมัน แก๊สโซฮอล์95  แต่กระทรวงพลังงานจะต้องพยายามผลักดันให้ผู้ใช้กลุ่มนี้หันไปใช้ E20 แทนการหนีไปใช้แก๊สโซฮอล์95 หากดำเนินการสำเร็จจะนำไปสู่การผลักดันให้ยกเลิกอุดหนุนแก๊สโซฮอลล์ 95 เพื่อผลักดันให้ใช้ E20 เช่นเดียวกัน

สำหรับเฟสที่ 3 คือการยกเลิกอุดหนุนราคาไบโอดีเซล แต่ยอมรับว่าดำเนินการได้ยาก และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ซึ่ง สกนช.อาจต้องปรับรายละเอียดของแผนดังกล่าวใหม่ แต่อยู่ภายใต้กรอบเดิมที่เสนอ ครม.

วิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ว่าที่ผอ.สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคนใหม่

แหล่งข่าว กล่าวด้วยว่า สำหรับการเสนอแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการ สกนช. คนใหม่ ซึ่งการประชุมคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.)ที่ผ่านมาได้เห็นชอบให้ นายวิศักดิ์​ วัฒนศัพท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ดำรงตำแหน่ง ผอ. สกนช.แล้วนั้น และขณะนี้อยู่ระหว่างรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงนามแต่งตั้ง ซึ่งคาดว่าภายใน 2 สัปดาห์จากนี้จะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการได้   โดยนายวิศักดิ์ จะต้องลาออกจากราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ก่อนเกษียณอายุในเดือนก.ย.2563 นี้ เพื่อมารับตำแหน่งดังกล่าว

Advertisment

- Advertisment -.