จัดงบกองทุนอนุรักษ์ฯ2,500ล้าน ให้มหาดไทยใช้คัดแยกขยะชุมชนเพื่อผลิตไฟฟ้า

- Advertisment-

ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เห็นชอบจัดสรรงบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 2,500ล้านบาท ให้กระทรวงมหาดไทย ใช้สร้างระบบคัดแยกขยะชุมชนเพื่อผลิตไฟฟ้าและก๊าซชีวภาพ  โดยเป็นงบส่วนที่เหลือจากโครงการที่ยื่นขอประจำปี2562(รอบ2) ซึ่งอนุมัติได้เพียง 6,800 ล้านบาท จากกรอบที่ตั้งไว้ 9,300 ล้านบาท

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนเมื่อวันที่14ก.พ.2562 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่มีพล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบจัดสรรงบกองทุนอนุรักษ์ประจำปี 2562 (รอบ2) ให้โครงการต่างๆที่เสนอเข้ามารวมเป็นเงิน 6,800 ล้านบาท  จากวงเงินรวมประมาณ 9,300 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลือไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานหารือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ดำเนินการสร้างระบบคัดแยกขยะชุมชนครบวงจร สำหรับนำขยะมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงในรูปแบบไฟฟ้าและก๊าซชีวภาพ คาดว่าจะเห็นภาพชัดเจนภายในวันที่ 1 เม.ย. 2562 นี้

สำหรับโครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ โครงการที่เป็นรูปแบบสาธิต อาทิ เปลี่ยนหลอดไฟ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ซึ่งแนะนำให้ขอใช้งบประมาณปกติ, โครงการที่เป็นกรอบการทำงานย่อย และโครงการที่เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลแต่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม โดยทั้งหมดสามารถกลับมาขอเงินจากกองทุนฯได้ในปีงบประมาณ 2563

- Advertisment -

“โครงการบางส่วนเองก็เห็นว่าดีอย่างการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการขุดเจาะบ่อบาดาลพบว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร แต่บางส่วนทำไม่ทันและหลายโครงการที่ดีอาจจะพลาดไปในแง่ของเอกสารอะไร ก็ขอให้ไปปรับปรุงเพื่อที่จะนำมาเสนองบประมาณปี 2563 ที่จะจัดสรรวงเงินสนับสนุนต่อไป”นายศิริกล่าว

Advertisment

- Advertisment -.