ครูผู้ชนะ DOW-CST Award รับโล่พระราชทาน ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2022

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา) นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ศ.ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนเคมีดาว นางอัจฉรา ถาวรคุณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ครูที่ปรึกษารางวัลยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดร.อุษา จีนเจนกิจ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ครูที่ปรึกษารางวัลยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ นางสาววชิราพร โพธิพงษ์ ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
- Advertisment-

กรุงเทพฯ –  6 กรกฎาคม 2565 – นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) พร้อมด้วย ดร.อุษา จีนเจนกิจ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ. นครปฐม ครูที่ปรึกษารางวัลยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงงาน ‘การติดตามปฏิกิริยากิ้งก่าด้วยสเปกโทรสโกปี’ และนางอัจฉรา ถาวรคุณ  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี ครูที่ปรึกษารางวัลยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโครงงาน’Zero Waste & Natural Reaction’ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2022) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการห้องเรียนเคมีดาว (DOW-CST Award 2020-2021) ซึ่งจัดโดย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

Advertisment

- Advertisment -.