ครม.ไฟเขียวงบกลางกว่าหมื่นล้าน ลดค่า Ft งวด พ.ค.-ส.ค. 2566 และลดค่าไฟฟ้าทันที 150 บาทต่อราย เฉพาะบิลเดือน พ.ค. 2566

N1022
- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี(ครม.) ไฟเขียวงบกลาง 10,464 ล้านบาท บรรเทาผลกระทบค่าไฟฟ้า แบ่งเป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย จะให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(Ft) 4 เดือน (พ.ค.-ส.ค.2566) แบบขั้นบันได และมาตรการเร่งด่วนลดค่าไฟฟ้า 150 บาทต่อราย สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย เฉพาะในรอบบิลเดือน พ.ค. 2566 เท่านั้น

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center- ENC) รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 2 พ.ค. 2566 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลางวงเงิน 10,464 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือค่าไฟฟ้างวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566  โดยแบ่งเป็นการช่วยเหลือ 2 รูปแบบ ได้แก่

1. การให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(Ft) โดยเป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

- Advertisment -

ซึ่งแบ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าแบบขั้นบันได เป็นเวลา 4 เดือน สำหรับงวดเดือน พ.ค.-ส.ค.  2566 วงเงิน รวม 6,954 ล้านบาท ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้กำหนดค่า Ft รอบเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566  อยู่ที่  91.19 สตางค์ต่อหน่วยนั้น จะมีการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามขั้นบันไดดังนี้

กลุ่มที่ 1 คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1- 150 หน่วย ได้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 89.80  สตางค์ต่อหน่วย  (ซึ่งเป็นผลต่างของค่า Ft  หักด้วยส่วนลด 1.39 สตางค์ต่อหน่วย) หรือเท่ากับการจ่ายค่า Ft เพียง 1.39 สตางค์ต่อหน่วย

กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 151-300 หน่วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 64.80 สตางค์ต่อหน่วย  (ซึ่งเป็นผลต่างของค่า Ft หักด้วยส่วนลด 26.39 สตางค์ต่อหน่วย) หรือเท่ากับการจ่ายค่า Ft เพียง 26.39 สตางค์ต่อหน่วย

และกลุ่มที่ 3 ผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 301 หน่วยขึ้นไป จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ โดยต้องจ่ายค่า Ft เต็มจำนวน  91.19 สตางค์ต่อหน่วย

โดยมาตรการนี้มีผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะได้รับประโยชน์รวม 18.32 ล้านราย เท่ากับ 78.42% ของบ้านอยู่อาศัยทั้งหมด

2. มาตรการช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วน ในส่วนของค่าไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ กฟน. , PEA  รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ.  และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ จะได้รับการลดค่าไฟฟ้าเฉพาะบิลในรอบเดือน พ.ค. 2566 จำนวน 150 บาทต่อราย สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย ซึ่งมีจำนวนประมาณ 23.40 ล้านราย ใช้วงเงินงบประมาณรวมในกรอบไม่เกิน 3,510 ล้านบาท  โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ ครม.จะได้นำเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 169(3) กำหนดต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติ ครม. ในวันที่ 2 พ.ค. 2566 เรื่องการลดค่าไฟฟ้าในครั้งนี้ แตกต่างจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2566 ชัดเจน โดยในวันที่ 25 เม.ย. 2566 ครม.ได้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอใช้งบกลางวงเงิน 11,112 ล้านบาท ดูแลค่าไฟฟ้า แต่ มติ ครม. ในวันที่ 2 พ.ค. 2566 ขอใช้งบลดลงเหลือ 10,464 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากค่า Ft งวดเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566 ได้ปรับลดลงจากค่าเชื้อเพลิงที่ต่ำลง ส่งผลให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าปรับลดลงด้วยเช่นกันดังนี้

1.เดิม ครม.( 25 เม.ย.2566) ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านเรือนที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วย จำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย และผู้ใช้ไฟฟ้า 151-300 หน่วยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 67.04 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งมากกว่ามติ ครม. ปัจจุบัน (2 พ.ค. 2566) ที่ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 1-150 หน่วย จำนวน 89.80 สตางค์ต่อหน่วย และผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 151-300 หน่วย ส่วนลดค่าไฟฟ้า 64.80 สตางค์ต่อหน่วย 

ทั้งนี้เนื่องมาจากฐานค่า Ft เดิม คำนวณมาจากงวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2566 ซึ่งค่า Ft อยู่ที่ 93.43 สตางค์ต่อหน่วย แต่ฐานค่า Ft งวดเดือน พ.ค.-ส.ค.2566 อยู่ต่ำกว่าที่ 91.19 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ต้องใช้ฐานค่า Ft ที่เป็นปัจจุบันมาคำนวณแทน ส่งผลให้อัตราช่วยเหลือค่า Ft ถูกปรับลดลงไปนั่นเอง  

Advertisment