ครม.ไฟเขียวกระทรวงพลังงานโยกย้ายนอกฤดู

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จ.นครราชสีมา มีมติเห็นชอบโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงพลังงาน 3 ตำแหน่ง โดยให้ นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กลับไปดำรงตำแหน่งเดิมคือ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) หลังย้ายมาดูแลกรม พพ. ได้เพียง 6 เดือน โดยมีภารกิจสำคัญคือต้องกลับมาจัดทำแผนพลังงานชาติ ที่อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในขณะนี้ นอกจากนั้นยังให้ นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอธิบดีกรม พพ. แทน และโยก นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการ สนพ. ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงพลังงาน

วันที่ 2 ก.ค. 2567 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ หรือ ครม.สัญจร จ.นครราชสีมา ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ได้มีมติอนุมัติตามที่ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เสนอโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพลังงาน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

- Advertisment -

2. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาทอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

3. นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

โดยการโยกย้ายตำแหน่งดังกล่าวถือเป็นการโยกย้ายกลางฤดูกาลของกระทรวงพลังงาน ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานได้ขออนุมัติ ครม. โยกย้ายข้าราชการครั้งล่าสุดไปเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2566 หลังนายเศรษฐา ทวีสิน ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี และข้าราชการระดับสูงกระทรวงพลังงานที่โยกย้ายรวม 6 ตำแหน่ง เพิ่งเริ่มบริหารงานในวันที่ 3 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา รวมเกือบ 6 เดือน

ทั้งนี้ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2567 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เตรียมการขออนุมัติโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงพลังงานต่อ ครม. อีกครั้ง และที่ประชุม ครม. ในวันที่ 2 ก.ค. 2567 ได้พิจารณาอนุมัติการโยกย้ายทั้ง 3 ตำแหน่งดังกล่าว

อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปี 2567 นี้ กระทรวงพลังงานได้พยายามจัดทำแผนพลังงานชาติ ฉบับแรกขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนสำคัญคือ 1. แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2567-2580 (PDP 2024) 2.แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2567-2580 (Gas Plan 2024) 3. แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2567 – 2580 (Oil Plan 2024) 4.แผนปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2567 – 2580 (AEDP2024) และ 5.แผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2567 – 2580 (EEP2024)

ซึ่งขณะนี้ทั้ง 5 แผนดังกล่าวอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นประชาชน โดยแผน PDP 2024 นับเป็นแผนสำคัญที่สุดของแผนพลังงานชาติ ซึ่งจัดทำโดย สนพ. ดังนั้นการโยกย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการจัดทำแผน PDP 2024 เนื่องจากที่ผ่านมา นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท เป็นผู้ริเริ่มจัดทำแผน PDP 2024 มาตั้งแต่แรก ก่อนจะถูกโยกย้ายไปเป็นอธิบดีกรม พพ. เมื่อต้นปี 2567 ดังนั้นการกลับมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สนพ. อีกครั้ง จึงเท่ากับการกลับมาดูแลงานเดิมที่เคยทำไว้

Advertisment