ครม.เห็นชอบลดค่าไฟฟ้าช่วยประชาชน 2 เดือนบรรเทาผลกระทบโควิด-19

N1022
- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี​ (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน ลดค่าไฟฟ้าช่วยประชาชน เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่าง พ.ค.-มิ.ย. 2564 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยใช้ในช่วงโควิด-19 ระลอก 2 โดยใช้ค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 2564 เป็นเดือนฐานในการคิดคำนวณ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน​ ( Energy News CenterENC​) รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน โดยกำหนดให้ลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการเดิมที่เคยดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งการลดค่าไฟฟ้าครั้งนี้จะมีผล 2 เดือน ในรอบบิลเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564 โดยใช้เดือน เม.ย. 2564 เป็นเดือนฐานในการคิดคำนวณลดค่าไฟฟ้า

สำหรับหลักเกณฑ์การลดค่าไฟฟ้าแบ่งเป็นดังนี้

- Advertisment -
  1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
  2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้คือ กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ ใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 2564 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง

แต่ถ้าหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าใบแจ้งค่าไฟฟ้า เดือน เม.ย. 2564 แต่ไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน เม.ย. 2564 ส่วนผู้ใช้ ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 5,000 หน่วยต่อเดือน ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน เม.ย. 2564 บวกด้วย 50% ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าเดือน เม.ย. 2564

สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 2,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน เม.ย. 2564 บวกด้วย 70% ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มากกว่าเดือน เม.ย. 2564 โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วน ราชการและรัฐวิสาหกิจ​) ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

ทั้งนี้มาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าสําหรับ บ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก กําหนดให้ดําเนินการเป็นระยะเวลา 2 เดือน สําหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจําเดือน พ.ค. ถึง มิ.ย. 2564

แหล่งข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (กกพ.) กล่าวว่า การลดค่าไฟฟ้าประชาชนในครั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกที่ 3 คิดเป็นวงเงินประมาณ 8,000 กว่าล้านบาท เท่ากับที่ กกพ.เคยจ่ายไปช่วงการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประชาชนลดผลกระทบโควิด-19 ระลอกที่ 2 ที่ผ่านมา โดยจะเป็นเงินงบประมาณจากภาครัฐทั้งหมด เนื่องจากเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่ กกพ. ดูแลอยู่ ถูกนำไปใช้ลดค่าไฟฟ้าจากโควิด-19ระลอกที่ 2 หมดแล้ว

Advertisment

- Advertisment -.