ครม.เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี2562 ของ สำนักงาน กกพ. กว่า947 ล้านบาท

- Advertisment-

ครม.รับทราบและเห็นชอบแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   วงเงินกว่า947 ล้านบาท รวมทั้งผลการดำเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ โดยเน้นการปรับแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy  News Center-ENC) รายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่4ธ.ค.2561 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 1. รับทราบผลการดำเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)

  1. เห็นชอบแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน กกพ. วงเงินงบประมาณรายจ่าย 947.54 ล้านบาท และประมาณการรายได้ 947.89 ล้านบาท

โดย ผลการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกำกับดูแลอัตราค่าบริการ ด้านส่งเสริมการแข่งขันและนวัตกรรมพลังงาน ด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้พลังงาน และด้านพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 อย่างครบถ้วน ส่วนการจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน กกพ. มีรายได้มากกว่าจำนวนที่ได้ประมาณการไว้ ทำให้มีเงินส่งคลังจำนวน 38.02 ล้านบาท สรุปได้ ดังนี้

- Advertisment -
(1) ประมาณการ ณ ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2) รายได้จริง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3) รายได้ที่หาได้มากกว่าประมาณการ (2) – (1) (4) วงเงินงบประมาณรายจ่าย (5) เงินคงเหลือที่นำส่งคลัง (2) – (4)
902.37 940.34 37.97 902.32 38.02
  1. แผนการดำเนินงานของสำนักงาน กกพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญเป็นการสานต่อแผนการดำเนินงานของปีก่อนหน้า และมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนงานกำกับกิจการพลังงานเป็นเลิศ (2) แผนงานส่งเสริมการแข่งขัน และก้าวทันนวัตกรรมพลังงาน (3) แผนงานพัฒนาการมีส่วนร่วมและสื่อสารงานกำกับกิจการพลังงาน และ (4) แผนงานองค์กรมีสมรรถนะสูง เป็นมืออาชีพ
  2. งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงาน กกพ. มีการปรับขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมายเหตุ
รายได้ 902.37 947.89 แหล่งรายได้หลัก : การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงานรายปี ตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการอนุญาตและการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551

 

รายจ่าย 902.32 947.54 ค่าใช้จ่ายหลัก : ด้านบุคลากร การจัดการและบริหารสำนักงานการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (รวมถึงค่าก่อสร้างอาคารทำการสำนักงาน กกพ. เป็นการถาวร ปัจจุบันงานออกแบบดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมภาคสังคม และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงานและแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
Advertisment