ครม.อนุมัติลดภาษีดีเซลต่อถึง 20 พ.ย.-ลดค่าไฟฟ้างวด ก.ย.- ธ.ค.65

N1022
- Advertisment-

ครม. อนุมัติ ขยายเวลาลดภาษีดีเซล 5 บาทต่อลิตรอีก 2 เดือน ระหว่าง 21 ก.ย.- 20 พ.ย. 2565 พร้อมจัดงบกลาง 9,128 ล้านบาท ให้ส่วนลดค่าไฟ สำหรับผู้มีรายได้น้อย และผู้ใช้ไฟฟ้า 301-500 หน่วย เป็นเวลา 4 เดือน รอบบิล ก.ย.-ธ.ค. 2565

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ก.ย.2565 ได้อนุมัติขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 5 บาทต่อลิตร ต่ออีก 2 เดือน เริ่ม 21 ก.ย.- 20 พ.ย. 2565 และเห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณกำมะถันเกินและไม่เกิน 0.005% โดยน้ำหนัก หรือน้ำมันดีเซล (บี0) และน้ำมันเตาที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายไฟฟ้าทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยกำหนดให้จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราศูนย์ ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.2565 ถึง 15 มี.ค.2566

ทั้งนี้การขยายเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซล ส่งผลให้กระทรวงการคลังสูญเสียรายได้เดือนละ 10,000 ล้านบาท รวม 2 เดือน สูญเสียรายได้ 20,000 ล้านบาท ขณะที่การลดภาษีดีเซลและน้ำมันเตาผลิตไฟฟ้า คาดว่าจะสูญเสียรายได้ 1,400 ล้านบาท

- Advertisment -

นอกจากนี้ ครม. ยังอนุมัติงบกลางปี 2565-2566 วงเงิน 9,128 ล้านบาท สำหรับดำเนินมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้นของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย. – ธ.ค. 2565

โดยผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความช่วยเหลือคิดเป็น 90% ของครัวเรือนทั้งหมด กระจายอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการฯ)

สำหรับรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย

1. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย

2.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นคนชั้นกลาง ให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ ( Ft)  เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2565 แบบขั้นบันได ในอัตรา 15- 75% ดังนี้

2.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-350 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft  75% คือ จำนวน 51.50 สตางค์ต่อหน่วย

2.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 351-400 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft  45% คือ จำนวน 30.90 สตางค์ต่อหน่วย และ

2.3 ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 401-500 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft  15% คือ จำนวน 10.30 สตางค์ต่อหน่วย

ทั้งนี้กำหนดให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น ประมาณ 21.4695 ล้านราย ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,282.103 ล้านบาทต่อเดือน (ประมาณ 9,128.41 ล้านบาท สำหรับ 4 เดือน)

สำหรับแหล่งเงิน จะมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประมาณ 2,282.103 ล้านบาท สำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือน ก.ย.2565 และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประมาณ 6,846.309 ล้านบาท สำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค.2565 ถึงเดือน ธ.ค.2565

Advertisment